ПРАВИЛА УЧАСТІ

1. Основні поняття та терміни
 • 1.1. «Організатори Програми лояльності «ФІШКА»/«FISHKA» (далі також разом – Організатори/Організатори Програми, кожен окремо – Організатор/Організатор Програми)  юридичні особи, що володіють винятковими правами управління і розвитку Програми з розподілом повноважень відповідно до умов цих Правил участі в Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Правила): Акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» код ЄДРПОУ 31729918, далі також – Організатор 1, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фішка Лоялті», код ЄДРПОУ 43937826, далі також – Організатор 2.


  1.2 «Програма лояльності «ФІШКА»/«FISHKA» (далі також – Програма) - комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати Винагороди, а під час проведення акцій (пропозицій) в рамках Програми – також Винагороди Акцій, Винагороди Пропозицій на умовах, визначених цими Правилами.


  1.3. «Учасник Програми» (Учасник, Персон) - фізична особа, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого підтверджена Організатором 1/Організатором 2 згідно з розподілом повноважень відповідно до цих Правил.


  1.4. «Партнер Програми» (Партнер) - суб’єкт господарювання, в т. ч. банківська установа (Банк), фізична особа-підприємець, яка відповідно до умов Програми забезпечує нарахування Балів за здійснені покупки товарів чи послуг та/або надає можливість Учасникам отримати Винагороди, Винагороди Акцій, Винагороди Пропозицій та/або визначена як Партнер Програми на інших умовах, погоджених у відповідному договорі, укладеному з відповідним Організатором.


  1.5 «Ідентифікатор лояльності» - унікальний номер, який:
  1.5.1. представлений у вигляді цифр, штрих-коду чи записаний на магнітну стрічку та нанесений на пластиковий носій/картку, що видається Учасникові Програми згідно з розподілом повноважень відповідно до цих Правил Організатором 1/Організатором 2 чи від його імені на умовах, визначених таким Організатором, та/або
  1.5.2. входить до складу Віртуальної картки на електронному носії. Якщо інше не визначено умовами співпраці з Партнерами, Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Балів Учаснику та визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в рамках Програми, на отримання Винагород, Винагород Акцій, Винагород Пропозицій.
  У разі реалізації технічної можливості на Точках продажу Партнера ідентифікація Учасника Програми для зазначених у цьому пункті цілей може здійснюватись за номером мобільного телефону, підв’язаним до Рахунку Учасника у Програмі. Інформація про наявність такої можливості надається на Точках продажу Партнера.


  1.6 «Картка Учасника» – пластиковий носій або віртуальна картка на електронному носії, з унікальним номером – Ідентифікатором лояльності, який служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Балів Учаснику та визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в рамках Програми, на отримання Винагород, Винагород Акцій, Винагород Пропозицій. Існують наступні види карток:

  1.6.1. «Картка Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів»  за замовчуванням, це пластиковий носій (технічні параметри якого визначаються Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів) розмірів 85.60 × 53.98 мм, з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, що видається у пакеті для реєстрації Учасником Програми, Віртуальна картка, а також Спеціальна платіжна картка, що можуть бути використані не лише для нарахування Балів, а й для списання Балів, у тому числі під час придбання (отримання) Винагород. Зареєстрований Учасник шляхом зміни відповідних налаштувань у встановленому мобільному Програмному додатку «My Fishka» або на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, може додатково визначити Картки-брелоки як такі, з яких дозволено здійснювати списання Балів.
  1.6.2. «Картка-брелок» - пластиковий носій (технічні параметри якого визначаються Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів) із нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який видається у пакеті та/або окремо для реєстрації Учасником Програми, та, за замовчуванням, використовується лише для нарахування Балів, якщо зареєстрованим Учасником Програми не буде змінено відповідні налаштування на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/. Максимальна кількість Карток-брелоків, які допустимо підв’язати до одного рахунку Учасника у Програмі, не може перевищувати ста штук.
  1.6.3. «Віртуальна картка» - електронне зображення штрих-коду (Ідентифікатора лояльності) на електронному носії. За замовчуванням, Віртуальна картка може бути використана для списання Балів (є Карткою Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів). Про можливість використання Віртуальної картки для нарахування/списання Балів на відповідній Точці продажу Партнера Учасник Програми може дізнатись на такій Точці продажу Партнера або за телефоном Гарячої лінії Програми.
  1.6.4. «Спеціальна платіжна картка»  платіжний засіб у вигляді пластикової картки, яка емітується Банком-Партнером, на яку нанесено Ідентифікатор лояльності, що використовується для нарахування, а також списання Балів, у тому числі під час придбання (отримання) Винагород.
  Правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми може бути передбачено можливість здійснення нарахування і списання Балів з використанням інших засобів (матеріальних або віртуальних (електронних) носіїв зі штрих-кодами), аніж відповідна Картка Учасника, пред’явлення яких слугує підтвердженням участі у відповідній акції (пропозиції) в рамках Програми і є підставою для видачі Винагород Акцій, Винагород Пропозицій на умовах таких акцій (пропозицій) без пред’явлення Картки Учасника. У такому випадку Бали не обліковуються на рахунках Учасників у Програмі, а нараховуються Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та запрограмовуються безпосередньо на такому засобі (матеріальному або віртуальному (електронному) носієві зі штрих-кодом) у вигляді облікових одиниць із можливістю списання.


  1.7. «Бал» - умовна облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно до схем нарахування, встановлених Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та/або Партнером Програми за погодженням з таким Організатором, і яка списується при отриманні Учасником Винагороди, а також на умовах, визначених правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми, – в інших випадках.


  1.8 «Винагорода» - визначений згідно з цими Правилами Організатором 1/ Організатором 2 та/або Партнером за погодженням з таким Організатором, з урахуванням п. 7.3. цих Правил, товар/послуга, який зареєстрований Учасник має можливість купити, а Партнер зобов’язаний продати на умовах публічного договору купівлі-продажу за акційною ціною (зі знижкою від існуючих цін) за наявності на Точці продажу такого Партнера відповідного товару (послуги), а також за наявності нарахованої такому Учаснику відповідної кількості Балів, що підлягає списанню, достатньої для придбання цього товару (послуги), за умови оплати грошовими коштами в національній валюті України та пред'явлення (в Точці продажу відповідного Партнера) Картки Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів, до закриття трансакції (умовами співпраці з Партнерами можуть бути визначені інші способи технічного забезпечення ідентифікації Учасника під час купівлі Винагороди на Точці продажу Партнера). Отримання Винагороди в рамках Програми означає придбання (купівля) Учасником відповідної Винагороди за акційною ціною (зі знижкою від існуючих цін, яка надається у порядку, визначеному у розділі 7 цих Правил) відповідно до Правил Програми та оплатою таких Винагород грошовими коштами в національній валюті України. Правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми може бути введене поряд з поняттям Винагород поняття Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що є відмінним від використовуваного у цих Правилах Програми поняття Винагород. Щодо таких Винагород Акції, Винагород Пропозиції, якщо інше не передбачено правилами (умовами) відповідної акції (пропозиції), не застосовуються умови цих Правил про Винагороди. Їх перелік для окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми визначається згідно з цими Правилами відповідним Організатором та/або Партнером (-рами) за погодженням з таким Організатором.


  1.9. «Рахунок Учасника» (Рахунок, Гаманець) - сукупність даних в інформаційній системі відповідного Організатора Програми, визначеного цими Правилами (Базі персональних даних Учасників Програми), про трансакції нарахування та списання балів Учасника.


  1.10. «Анкета» - формуляр, окремий документ, частина документу або електронний формуляр, що пропонується для заповнення фізичній особі визначеним цими Правилами Організатором чи від його імені Партнером (в тому числі з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, мобільного Програмного додатку «My Fishka» на пристроях зв’язку тощо), в результаті заповнення та надсилання якого фізична особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє (надає згоду) обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних та цих Правил. Заповнена фізичною особою та отримана таким Організатором Анкета є підставою для реєстрації фізичної особи Учасником Програми (підтвердження участі такої фізичної особи в Програмі).


  1.11. «Гаряча лінія Програми» - сервіс, що надається Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, Учасникам Програми для вирішення питань, пов’язаних з участю в Програмі. Контактні дані Гарячої лінії Програми зазначаються на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/.


  1.12. «Персональний Кабінет Учасника» - окремо виділений розділ на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, а також у мобільному Програмному додатку «My Fishka», в якому Учасник Програми має можливість ознайомитись з даними про трансакції нарахування та списання балів, змінити свої персональні дані Учасника Програми, отримати інформацію щодо участі в Програмі, в окремих акціях (пропозиціях) в рамках Програми, здійснити переказ Балів тощо. Вхід у Персональний Кабінет Учасника здійснюється через пароль та авторизацію. Для захисту даних у Персональному кабінеті Учасник Програми може встановити через запропонований функціонал двоетапну перевірку під час входу в Персональний кабінет за допомогою верифікації вхідним дзвінком/SMS-повідомленням або Google Authenticator. У разі невстановлення Учасником Програми двоетапної перевірки Організатори Програми не несуть відповідальності за несанкціоноване списання Балів з Рахунку Учасника.


  1.13. «Пароль» – мінімум восьмизначна комбінація символів (повинна містити хоча б одну велику та маленьку латиничну букву, хоча б одну цифру, хоча б один спеціальний символ !@#$%&^*~+-/{}[_(])?:.,;"'><=), яку потенційний Учасник Програми генерує особисто під час здійснення реєстрації у Програмі з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «My Fishka», а у випадку реєстрації шляхом заповнення друкованої Анкети  при створенні Персонального Кабінету Учасника на зазначеному сайті/у додатку. Такий пароль слугує для авторизації в Персональному Кабінеті Учасника на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, або в мобільному Програмному додатку «My Fishka». Для створення пароля необхідно дотримуватись інструкцій, наведених на зазначеному сайті/у додатку.
  Пароль може бути змінений Учасником в будь-який час. Через запропонований на такому сайті/у додатку функціонал Учасник Програми може відновити пароль за допомогою верифікації вхідним дзвінком/SMS-повідомленням.


  1.14. «Пререєстрація» – це процедура, що здійснюється на Точках продажу Партнерів, охоплює верифікацію за номером мобільного телефону (підтвердження його дійсності) та синхронізацію і збереження у Базі даних Учасників Програми номера Картки Учасника, виданої у відповідному пакеті Учасника, та номера такого пакета Учасника (або Віртуальної картки, згенерованої під час пререєстрації) до номера мобільного телефону фізичної особи. Пререєстрація здійснюється на умовах і в порядку, визначених п.3.а.2. цих Правил.


  1.15. «Верифікація» – процедура підтвердження дійсності номера мобільного телефону, що здійснюється згідно з цими Правилами у процесі отримання Віртуальної картки (п. 3.4.2. цих Правил)/ здійснення онлайн-реєстрації картки, отриманої в пакеті Учасника, з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «My Fishka». Верифікація застосовується також у разі встановлення Учасником Програми двоетапної перевірки під час входу в Персональний кабінет (п. 1.12. цих Правил). Верифікація здійснюється також в межах процедури пререєстрації (п.п. 1.14., 3.а.2. цих Правил). Верифікація використовується для авторизації Учасника Програми при отриманні Винагород у разі, якщо останнім не було згенеровано ПІН-код, зазначається некоректний ПІН-код (у разі ініціювання верифікації до три-разового зазначення некоректного ПІН-коду) або якщо на Торговому об'єкті Партнера за погодженням з Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, не реалізовано авторизацію за допомогою ПІН-коду (п. 1.16. цих Правил).
  Верифікація здійснюється у форматі вхідного дзвінка на номер мобільного телефону, вказаний фізичною особою для цілей проходження відповідної процедури згідно з цими Правилами/автоматичного надходження SMS-повідомлення з кодом авторизації на такий номер мобільного телефону; для завершення верифікації необхідно ввести у спеціально відведеному полі (назвати для їх введення) останні чотири цифри номера, з якого надійшов вхідний дзвінок (такі цифри вважаються кодом)/код авторизації, зазначений у SMS-повідомленні.


  1.16. «Пін-код» – чотиризначний числовий код, який потенційний Учасник Програми генерує особисто під час здійснення реєстрації у Програмі з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «My Fishka», а у випадку реєстрації шляхом заповнення друкованої Анкети – при створенні Персонального Кабінету Учасника на зазначеному сайті/у додатку. Генерування пін-коду у такому порядку здійснюється після створення пароля у Персональному Кабінеті Учасника на зазначеному сайті/у додатку. Існуючий Учасник Програми також може у будь-який час змінити пін-код у Персональному Кабінеті Учасника на зазначеному сайті/ у додатку.
  За відсутності Персонального Кабінету Учасника відповідний потенційний Учасник Програми може встановити, а існуючий Учасник Програми змінити пін-код за телефоном Гарячої лінії Програми (шляхом виконання автоматичних команд).
  Зазначений ПІН-код може бути використаний необмежену кількість разів для авторизації Учасника Програми при отриманні Винагород. У разі, якщо Учасник Програми не згенерував ПІН-код або зазначає некоректний ПІН-код (у разі ініціювання верифікації до три-разового зазначення некоректного ПІН-коду), для проходження процедури верифікації з метою списання Балів на Точці продажу Партнера на номер мобільного телефону, підв’язаний до Рахунку такого Учасника у Програмі, йому може бути здійснений вхідний дзвінок/надісланий у SMS-повідомленні код авторизації. Інше може бути визначено за погодженням між Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та Партнером.


  1.17. «Точка продажу Партнера» (надалі також – Точка продажу) – всі діючі торгові об’єкти Партнера, по всій території України, за винятком АР Крим (якщо інший перелік торгових об’єктів не погоджений між Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та Партнером (-рами)), а також інші місця можливого придбання (оплати) товарів/послуг, визначені Партнером за погодженням з таким Організатором (в тому числі, але не обмежуючись, Інтернет-сайти, мобільні додатки, оплата з використанням SMS-повідомлень тощо), при здійсненні покупок товарів/послуг з використанням яких (попереднього замовлення товарів/послуг) відбувається нарахування Балів та/або з використанням яких Учасник Програми може придбати (отримати) Винагороди з одночасним або попереднім списанням Балів; на яких згідно з правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми може здійснюватись продаж (отримання) Винагород Акції, Винагород Пропозиції. Конкретний перелік точок продажу Партнера і можливість здійснення у таких точках продажу Партнера нарахування та списання Балів Учасник може дізнатись за телефоном Гарячої лінії Програми.

2. Участь
 • 2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років і є громадянами України, що постійно проживають на території України.


  2.2. Окрім випадків здійснення реєстрації Учасником Програми шляхом заповнення електронного формуляра Анкети згідно з цими Правилами та отримання Віртуальної картки, кожен потенційний Учасник отримує Ідентифікатори лояльності у пакеті, що містить одну картку розмірів 85.60 × 53.98 мм та/або картки-брелоки, технічні параметри (розміри) яких визначаються Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів. Пакет Учасника можна отримати в діючих торгових об’єктах з числа Точок продажу Партнерів на умовах Партнера. Вступ до Програми (реєстрація Учасником) та участь у ній є безкоштовними.
  Видача та користування Спеціальною платіжною карткою з Ідентифікатором лояльності регламентується розділом 8 цих Правил.


  2.3. При реєстрації Учасником Програми/ при створенні Персонального Кабінету Учасника генерується пароль у порядку, вказаному в п. 1.13 цих Правил.


  2.4. Про умови Програми можна дізнатися в Точках продажу Партнерів Програми, з сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, чи за телефоном Гарячої лінії Програми. Актуальні Правила розміщені на вказаному у цьому пункті сайті.


  2.5. Ідентифікатор лояльності обслуговується в Точках продажу Партнерів. Їх перелік може змінюватися. Використання Спеціальної платіжної картки з Ідентифікатором лояльності в точках продажу, що не беруть участі в Програмі, регламентовано розділом 8 цих Правил.


  2.6. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших розрахункових операцій, які не передбачені умовами Програми.


  2.7. Програма розрахована суто для особистого користування фізичних осіб. Бали, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть продаватися, обмінюватись, використовуватися як засіб платежу чи іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому цими Правилами Програми.


  2.8. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми, окрім окремих випадків, визначених цими Правилами.


  2.9. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування, Учаснику необхідно відразу звернутися за телефоном Гарячої лінії Програми.


  2.10. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі – Базі персональних даних Учасників Програми.


  2.11. Окрім випадків, коли в Учасника є інша Картка, з якої дозволено здійснювати списання Балів, при втраті Ідентифікатора лояльності Учасник повинен отримати новий пакет Учасника Програми в Точках продажу Партнера на умовах Партнера, заповнити нову Анкету та звернутися за телефоном Гарячої лінії Програми з проханням об’єднати Рахунки Учасника (рахунок втраченого і нового Ідентифікатора лояльності) або зробити це у Точці продажу Партнера, в якій наявний відповідний функціонал (про наявність такого можна дізнатись у відповідній Точці продажу Партнера або за телефоном Гарячої лінії Програми), чи зробити це самостійно на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, або з використанням мобільного Програмного додатку «My Fishka», чи визначити Картки-брелоки як такі, з яких дозволено здійснювати списання Балів, шляхом зміни відповідних налаштувань у встановленому мобільному Програмному додатку «My Fishka» або на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/. Після цього, балансом Рахунку Учасника по втраченому Ідентифікатору лояльності можна керувати з використанням нового Ідентифікатора лояльності. Організатори не несуть відповідальності за всі операції, що проводилися на Рахунку Учасника по Ідентифікатору лояльності до моменту його блокування Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів. За наявності в Учасника Програми Віртуальної картки, щодо якої не змінювались налаштування, і з неї дозволене списання Балів, Учасник Програми може не отримувати новий пакет Учасника Програми і використовувати таку картку для нарахування/списання Балів у Точках продажу Партнерів, в яких така можливість доступна.


  2.12. За бажанням та взаємною згодою Учасників кілька Рахунків Учасників з різними Ідентифікаторами лояльності можуть бути об'єднані в один (балансом об’єднаного Рахунку Учасників можна керувати з використанням Ідентифікаторів лояльності таких Учасників).


  2.13. Беручи участь в Програмі, Учасник цим підтверджує свою згоду на обробку Організаторами Програми будь-яких зображень та позначень, які використовуються Учасником.

3. Анкета, персональні дані та порядок реєстрації Учасника Програми
 • 3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі – Базі персональних даних Учасників Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Балів згідно з Правилами Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
  Існує обов’язковий перелік інформації, яка повинна бути внесеною при заповненні Анкети. Без зазначення такої обов’язкової інформації українською мовою реєстрація Учасника в Програмі неможлива.


  Обов’язковою інформацією, яка повинна бути внесеною при заповненні Анкети, є наступна:
  3.1.1 Ім'я
  3.1.2 Прізвище
  3.1.3 Дата народження
  3.1.4 Номер мобільного телефону

  Необов’язковою інформацією, яка може надаватись Учасником, є наступна:
  3.1.1.1. По батькові;
  3.1.1.2. Адреса електронної пошти (e-mail);
  3.1.1.3. Стать;
  3.1.1.4. Місце проживання (в т.ч. область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку/квартири проживання);
  3.1.1.5. Сімейний стан (в т.ч. кількість членів сім’ї, що проживають разом з ним).

  Також інформацією, яка може надаватись, є відомості про наявність транспортного засобу, рік його випуску та марку; кодове слово.
  Обов’язковою умовою списання Балів з Рахунку Учасника в процесі отримання Винагород чи участі у акціях (пропозиціях) в рамках Програми (якщо інше не передбачено правилами (умовами) окремої акції (пропозиції)) є зазначення наведеної вище обов’язкової інформації при заповненні Анкети та її внесення до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми – на момент отримання Учасником Винагороди та/або участі в акції (пропозиції) в рамках Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
  Організатор Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, може заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника до внесення або актуалізації Учасником обов’язкової інформації згідно з зазначеним вище переліком.
  Для окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми Організатор, Партнер (-ри) за погодженням з Організатором можуть встановлювати особливі вимоги щодо переліку такої обов’язкової інформації. Такі вимоги будуть зазначені у правилах (умовах) відповідної акції (пропозиції).


  3.2. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора 1, Організатора 2 згідно з розподілом повноважень відповідно до цих Правил про зміни, що стосуються наданих відомостей. Учасник Програми несе відповідальність за достовірність та актуальність даних, зазначених у Анкеті, а також своєчасність повідомлення про їх зміну. Організатори не зобов’язані здійснювати перевірку відповідності дійсності відомостей, зазначених в Анкеті.


  3.3. Анкета Учасника Програми може бути заповнена як в паперовому, так і в електронному вигляді. Анкета не приймається/не реєструється, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають цим вимогам.


  3.4. Для того, щоб стати зареєстрованим Учасником Програми, потрібно виконати наступне:

  3.4.1 пройти процедуру пререєстрації у точці продажу будь-якого Партнера Програми (п. 3.а.2. цих Правил) та отримати пакет Учасника на умовах Партнера, заповнити Анкету і опустити її у скриньку у будь-якого Партнера Програми або самостійно здійснити онлайн-реєстрацію картки, отриманої в пакеті (з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «My Fishka), або без отримання пакета здійснити у порядку, встановленому цим пунктом онлайн-реєстрацію Віртуальної картки, згенерованої під час пререєстрації у будь-якого Партнера Програми,
  АБО
  3.4.2 з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «My Fishka», або іншого ресурсу для заповнення електронного формуляра Анкети, визначеного за погодженням між відповідним Організатором та Партнером, заповнити електронну Анкету Учасника, здійснити реєстрацію Учасником Програми та отримати Віртуальну картку без отримання пакета для реєстрації Учасником Програми.


  3.5. Термін внесення даних наданої згідно з цими Правилами відповідному Організатору друкованої Анкети до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми – становить 21 день від дати подання Анкети Учасником такому Організаторові. У випадку подання згідно з цими Правилами відповідному Організатору Анкети у формі електронного формуляру дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами Інтернет-зв’язку (сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «My Fishka»).


  3.6. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають згідно з цими Правилами відповідальні особи Організаторів і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.


  3.7. Організатори згідно з цими Правилами не несуть відповідальності за втрату будь-яких даних Учасника, яка може виникнути чи виникла у випадку використання Програмного додатку «My Fishka» на мобільних пристроях з root-правами в операційній системі Android чи Jailbreak в операційній системі iOS (тобто на мобільних пристроях, на яких були зняті обмеження виробника чи оператора зв’язку, здійснювалось маніпулювання системними додатками, вчинялись зміни з метою запуску додатків, які вимагають прав адміністратора, тощо).


  3.8. Відповідний Організатор згідно з цими Правилами не несе відповідальності перед фізичною особою у випадку втрати Балів з Рахунку, яка відбулась до моменту реєстрації у порядку, встановленому цими Правилами.

3.а. Згода на обробку персональних даних Учасника
 • 3.а.1. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета або надісланий фізичною особою електронний формуляр Анкети (надсилання такого формуляру можливе лише після проставлення відмітки про надання згоди (дозволу) на обробку персональних даних згідно з цими Правилами) засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) до 30.11.2021 включно – Акціонерному товариству «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», код ЄДРПОУ 31729918, починаючи з 01.12.2021 – Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» код ЄДРПОУ 43937826 (володілець персональних даних) на обробку згідно з Законом України «Про захист персональних даних» (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) для обробки з визначеною у цьому пункті метою, знеособлення, знищення тощо, у тому числі у картотеках та/або з використанням інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи, які вказані у Анкеті (надісланому фізичною особою електронному формулярі Анкети), даних про операції придбання (отримання) Винагород, Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що проводяться в рамках зазначеної Програми, придбання товарів (послуг), здійснені Учасником Програми або іншими уповноваженими ним третіми особами, з метою винагородження фізичної особи як Учасника Програми на виконання цих Правил і згідно з ними.
  Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Учаснику Програми належать наступні права як суб’єкту персональних даних:

  1. 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Учасником Програми особам, крім випадків, встановлених законом;
  2. 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані Учасника Програми;
  3. 3) на доступ до своїх персональних даних;
  4. 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані Учасника Програми, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  5. 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6. 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7. 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8. 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
  9. 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10. 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11. 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12. 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13. 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Учасника Програми правові наслідки.

  Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» є володільцем персональних даних усіх Учасників, які зареєструвались в Програмі (та надали згоду на обробку персональних даних) до 30.11.2021 включно.
  Починаючи з 01.01.2022 і до моменту отримання згоди на обробку персональних даних Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» як володільцем персональних даних відповідно до цих Правил та чинного законодавства у кожного Учасника, який зареєструвався у Програмі до 30.11.2021 включно, Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» обробляє персональні дані таких Учасників від імені Акціонерного товариства «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» як розпорядник персональних даних згідно з цими Правилами, чинним законодавством і відповідно до сформульованої у цьому пункті мети.
  Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» є володільцем персональних даних усіх Учасників, які реєструються в Програмі відповідно до цих Правил (та надають згоду на обробку персональних даних) починаючи з 01.12.2021. Починаючи з 01.12.2021 Учасники, які реєструються в Програмі, надають згоди на обробку персональних даних Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» як володільцю персональних даних. Для отримання згод учасників згідно з цим пунктом Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» має право використовувати технічні засоби, доступні для реалізації Програми. До 31.12.2021 включно Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» обробляє згідно з цими Правилами, чинним законодавством і відповідно до сформульованої у цьому пункті мети персональні дані таких Учасників від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» як розпорядник персональних даних.
  Шляхом заповнення та підписання Анкети або надіслання електронного формуляру Анкети відповідно до цих Правил фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних (перелічені вище), а також погоджується з тим, що Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» / Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» відповідно як володілець персональних даних згідно з цими Правилами не зобов’язаний повідомляти Учасника Програми про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника Програми відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
  Категоріями даних, які обробляються в процесі участі у Програмі, є дані про операції придбання (отримання) Винагород, Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що проводяться в рамках Програми, придбання товарів (послуг), здійснені Учасником Програми або іншими уповноваженими ним третіми особами, прізвище, ім'я, вік (дата народження), стать, номер мобільного телефону. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду.
  Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається до 30.11.2021 включно – Акціонерному товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», починаючи з 01.12.2021 – Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» як володільцю персональних даних на увесь період (строк) дії Програми, учасником якої стає особа. У випадку припинення участі в Програмі за ініціативою відповідного учасника (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу), обробка персональних даних припиняється з моменту такого припинення участі (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу)).
  Ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах чи відкликання особою наданої нею згоди унеможливлюють її реєстрацію та подальшу участь в Програмі, оскільки унеможливлюють виконання Акціонерним товариством «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»/ Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» відповідно як володільцем персональних даних зобов’язань згідно з цими Правилами, спрямованих на реалізацію мети цієї Програми у вигляді винагородження Учасників Програми згідно з цими Правилами.
  Учасник Програми може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»/ Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» відповідно як володільця персональних даних згідно з цими Правилами через Гарячу лінію Програми або через надані ними електронні канали комунікацій, без наслідків для законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на обробку персональних даних, з моменту повідомлення Акціонерного товариства «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»/ Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» відповідно як володільця персональних даних згідно з цими Правилами про відкликання згоди участь такого Учасника у Програмі завершується, його персональні дані знищуються, їх обробка припиняється.
  Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо відкликання згоди, Учасник Програми має право звертатись за телефоном Гарячої лінії Програми (0800505118).


  3.а.2. Умовою надання фізичній особі набору інформації для Учасника Програми лояльності Fishka (пакету Учасника у будь-якого Партнера Програми (або генерування Віртуальної картки у будь-якого Партнера Програми) згідно з п. 3.4.1. цих Правил та інформації про можливості у межах Програми) є внесення в межах процедури пререєстрації в інформаційно-телекомунікаційну (автоматизовану) систему – Базу персональних даних Учасників Програми – та подальша обробка інформації про номер мобільного телефону такої фізичної особи, дату, час та місце отримання пакета Учасника (генерування Віртуальної картки).
  З метою проходження процедури пререєстрації для отримання набору інформації для Учасника Програми лояльності Fishka, фізична особа надає добровільну згоду (дозвіл) до 30.11.2021 включно – Акціонерному товариству «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» код ЄДРПОУ 31729918, починаючи з 01.12.2021 – Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» код ЄДРПОУ 43937826 (володілець персональних даних) на обробку шляхом збирання, реєстрації, зберігання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) з використанням інформаційно-телекомунікаційної (автоматизованої) системи – Бази персональних даних Учасників Програми – та знищення її персональних даних (номера мобільного телефону, даних про дату, час та місце отримання пакету Учасника) згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та відповідно до цих Правил.
  На вказаний відповідною фізичною особою номер мобільного телефону здійснюється вхідний дзвінок/автоматично надходить SMS-повідомлення з кодом авторизації; для завершення верифікації необхідно назвати для їх введення останні чотири цифри номера, з якого надійшов вхідний дзвінок (вважаються кодом)/код авторизації, зазначений у SMS-повідомленні. Після внесення такого коду в зазначену інформаційно-телекомунікаційну систему на Точці продажу відповідного Партнера Програми здійснюється синхронізація номеру Картки Учасника, виданої у відповідному пакеті Учасника, та номера такого пакета Учасника з номером мобільного телефону фізичної особи.
  Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Учаснику Програми належать наступні права як суб’єкту персональних даних:

  1. 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Учасником Програми особам, крім випадків, встановлених законом;
  2. 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані Учасника Програми;
  3. 3) на доступ до своїх персональних даних;
  4. 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані Учасника Програми, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  5. 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6. 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7. 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8. 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
  9. 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10. 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11. 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12. 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13. 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Учасника Програми правові наслідки.

  Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» є володільцем персональних даних усіх Учасників, які пререєструвались в Програмі (та надали згоду на обробку персональних даних) до 30.11.2021 включно.
  Починаючи з 01.01.2022 і до моменту отримання згоди на обробку персональних даних (в межах процедури реєстрації в Програмі) Товариством з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» як володільцем персональних даних відповідно до цих Правил та чинного законодавства у кожного Учасника, який пререєструвався у Програмі до 30.11.2021 включно, Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» обробляє персональні дані таких Учасників від імені Акціонерного товариства «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» як розпорядник персональних даних згідно з цими Правилами, чинним законодавством і відповідно до сформульованої у цьому пункті мети.
  Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» є володільцем персональних даних усіх Учасників, які пререєструються в Програмі відповідно до цих Правил (та надають згоду на обробку персональних даних) починаючи з 01.12.2021. Починаючи з 01.12.2021 Учасники, які пререєструються в Програмі, надають згоди на обробку персональних даних Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» як володільцю персональних даних. Для отримання згод учасників згідно з цим пунктом Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» має право використовувати технічні засоби, доступні для реалізації Програми. До 31.12.2021 включно Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» обробляє згідно з цими Правилами, чинним законодавством і відповідно до сформульованої у цьому пункті мети персональні дані таких Учасників від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» як розпорядник персональних даних.
  Факт отримання набору інформації для Учасника Програми (пакету Учасника у будь-якого Партнера Програми (або генерування Віртуальної картки у будь-якого Партнера Програми) згідно з п. 3.4.1. цих Правил та інформації про можливості у межах Програми) засвідчує надання фізичною особою добровільної згоди (дозволу) на обробку вказаних персональних даних на умовах, визначених цим пунктом, додатково може підтверджуватись повідомленням у межах процедури пререєстрації на Точці продажу відповідного Партнера такою фізичною особою коду авторизації, та фіксується у Базі персональних даних Учасників Програми шляхом синхронізації номера Картки Учасника, виданої у відповідному пакеті Учасника, та номера такого пакета Учасника (або Віртуальної картки, згенерованої під час пререєстрації) з номером мобільного телефону фізичної особи.
  Якщо інше не передбачено цими Правилами, обробка персональних даних на підставі визначеної у цьому пункті згоди здійснюється до моменту проходження процедури реєстрації і внесення при заповненні Анкети Учасника Програми усієї обов’язкової інформації, вказаної у п. 3.1. цих Правил Програми.
  У разі неповідомлення коду авторизації, процедура пререєстрації скасовується, обробка персональних даних такої фізичної особи припиняється, а персональні дані знищуються (без наслідків для законності обробки, що здійснювалась до цього моменту).
  Умовами співпраці з окремими Партнерами Програми може бути передбачено, що обробка персональних даних згідно з умовами цього підпункту (з урахуванням особливостей, передбачених цим абзацом) здійснюється Організатором 2 як розпорядником від імені відповідного Партнера Програми. У такому разі на вказаний фізичною особою номер мобільного телефону вхідний дзвінок/надсилання SMS-повідомлення з кодом авторизації не здійснюється.
  У разі ненадання згоди на обробку персональних даних на описаних умовах, видача набору інформації для Учасника Програми лояльності Fishka фізичній особі не здійснюється, оскільки в такому разі неможливим є проходження процедури пререєстрації.
  Шляхом надання у вказаному вище порядку згоди на обробку персональних даних фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства (перелічені вище у цьому пункті Правил) надаються їй як суб’єктові персональних даних, а також погоджується з тим, що Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»/ Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» відповідно як володілець персональних даних згідно з цими Правилами не зобов’язане повідомляти таку фізичну особу про здійснені ним дії з обробки її персональних даних відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
  Фізична особа може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»/ Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» відповідно як володільця персональних даних згідно з цими Правилами через Гарячу лінію Програми або через надані ними електронні канали комунікацій, без наслідків для законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на обробку персональних даних, з моменту повідомлення Акціонерного товариства «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»/ Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» відповідно як володільця персональних даних згідно з цими Правилами про відкликання згоди процедура пререєстрації скасовується, обробка персональних даних такої фізичної особи припиняється, а персональні дані знищуються.
  Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо відкликання згоди, відповідна фізична особа має право звертатись за телефоном Гарячої лінії Програми (0800505118).


  3.а.3. Умовою надання фізичній особі можливості отримати Віртуальну картку (п. 3.4.2. цих Правил)/ здійснити онлайн-реєстрацію картки, отриманої в пакеті Учасника (з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «My Fishka») (п.3.4.1. цих Правил) є внесення в межах процедури верифікації в інформаційно-телекомунікаційну (автоматизовану) систему – Базу персональних даних Учасників Програми – та подальша обробка інформації про номер мобільного телефону такої фізичної особи.
  З метою проходження процедури верифікації для отримання Віртуальної картки/здійснення онлайн-реєстрації картки, отриманої в пакеті Учасника, згідно з цими Правилами, фізична особа надає добровільну згоду (дозвіл) до 30.11.2021 включно – Акціонерному товариству «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ», код ЄДРПОУ 31719918, починаючи з 01.12.2021 – Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ», код ЄДРПОУ 43937826 (володілець персональних даних) на обробку шляхом збирання, реєстрації, зберігання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) з використанням інформаційно-телекомунікаційної (автоматизованої) системи – Бази персональних даних Учасників Програми – та знищення її персональних даних (номеру мобільного телефону) згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та відповідно до цих Правил.
  Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Учаснику Програми належать наступні права як суб’єкту персональних даних:

  1. 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Учасником Програми особам, крім випадків, встановлених законом;
  2. 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані Учасника Програми;
  3. 3) на доступ до своїх персональних даних;
  4. 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані Учасника Програми, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  5. 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6. 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7. 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8. 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
  9. 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10. 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11. 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12. 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13. 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Учасника Програми правові наслідки.

  Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» є володільцем персональних даних усіх Учасників, які верифікувались в Програмі (та надали згоду на обробку персональних даних) до 30.11.2021 включно.
  Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» є володільцем персональних даних усіх Учасників, які верифікуються в Програмі відповідно до цих Правил (та надають згоду на обробку персональних даних) починаючи з 01.12.2021. Починаючи з 01.12.2021 Учасники, які верифікуються в Програмі, надають згоди на обробку персональних даних Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» як володільцю персональних даних. Для отримання згод учасників згідно з цим пунктом Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» має право використовувати технічні засоби, доступні для реалізації Програми.
  Факт надання фізичною особою добровільної згоди (дозволу) на обробку визначених у цьому пункті персональних даних засвідчується натисненням фізичною особою після введення номера мобільного телефону у процесі верифікації на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, кнопки «Надіслати», а у процесі верифікації у мобільному Програмному додатку «My Fishka» – кнопки «Далі». Інформаційна система – База персональних даних Учасників Програми – не створює можливостей для обробки зазначених у цьому пункті персональних даних до моменту натиснення кнопки «Надіслати» або «Далі» відповідно.
  За умови виконання таких дій, на вказаний відповідною фізичною особою номер мобільного телефону здійснюється вхідний дзвінок/автоматично надходить SMS-повідомлення з кодом авторизації; для завершення верифікації необхідно ввести у спеціально відведеному полі останні чотири цифри номера, з якого надійшов вхідний дзвінок (вважаються кодом)/код авторизації, зазначений у SMS-повідомленні. Після введення такого коду та натиснення кнопки «Далі» (на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/) або кнопки «Підтвердити» (у мобільному Програмному додатку «My Fishka») фізична особа переадресовується на сторінку з електронним формуляром Анкети.
  Обробка персональних даних на підставі зазначеної у цьому пункті згоди здійснюється до переадресації на сторінку з електронним формуляром Анкети, якщо на цьому етапі фізична особа не продовжить реєстрацію. У разі заповнення фізичною особою електронного формуляру Анкети та завершення процедури реєстрації, обробка номера мобільного телефону фізичної особи продовжує здійснюватись на умовах, визначених п. 3.а.1. цих Правил.
  Незазначення такого коду авторизації прирівнюється до відкликання наданої у цьому пункті згоди, внаслідок чого обробка персональних даних фізичної особи припиняється (без наслідків для законності обробки, що здійснювалась до цього моменту згідно з цим пунктом на підставі проставленої шляхом натиснення кнопки «Надіслати» або «Далі» відповідно відмітки про надання згоди (дозволу)), а перехід на сторінку з електронним формуляром Анкети не здійснюється.
  Шляхом надання у вказаному вище порядку згоди на обробку персональних даних фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства (перелічені вище у цьому пункті Правил) надаються їй як суб’єктові персональних даних, а також погоджується з тим, що Акціонерне товариство «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»/ Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІШКА ЛОЯЛТІ» відповідно як володілець персональних даних згідно з цими Правилами не зобов’язаний повідомляти таку фізичну особу про здійснені ним дії з обробки її персональних даних відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
  Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо відкликання згоди, відповідна фізична особа має право звертатись за телефоном Гарячої лінії Програми (0800505118).


  3.а.4. Учасники Програми, зареєстровані до 30.11.2021 включно, надають згоду на обробку персональних даних Організатором 2 як володільцем персональних даних шляхом підтвердження актуальності персональних даних, наданих під час реєстрації у Програмі, та погодження на обробку таких персональних даних Організатором 2 як володільцем персональних даних.


  3.а.5. У момент надання відповідно до умов п.п. 3.а.2., 3.а.4. цих Правил Учасниками Програми, зареєстрованими/пререєстрованими до 30.11.2021 року включно, Організатору 2 як володільцю персональних даних згоди на обробку персональних даних, персональні дані таких Учасників Програми вивантажуються засобами процесингового центру Організатору 2 (Організатор 2 отримує доступ до здійснення їхньої обробки як володілець) і вносяться у базу персональних даних, володільцем персональних даних у якій є Організатор 2. Після настання зазначеної обставини, з урахуванням умов цих Правил щодо виконання договорів з Партнерами, Організатору 2 вивантажуються також дані про операції придбання (отримання) Винагород, Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що проводились в рамках Програми, придбання товарів (послуг) за Рахунками таких Учасників Програми за період до 31.12.2021 включно. У зазначений момент видаляються (знищуються) такі персональні дані з бази персональних даних, володільцем персональних даних в якій є Організатор 1, у зв’язку з припиненням правовідносин між суб'єктом персональних даних та Організатором 1 як володільцем персональних даних. Після настання обставини, визначеної у попередньому абзаці, з урахуванням умов цих Правил щодо виконання договорів з Партнерами, видаляються (знищуються) дані Організатора 1 про операції придбання (отримання) Винагород, Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що проводились в рамках Програми, придбання товарів (послуг) за Рахунками таких Учасників Програми за період до 31.12.2021 включно.


4. Права та обов'язки Організатора
 • 4.1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів.


  4.2. Організатори мають право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови (Правила) Програми. У випадку закриття Програми всі Бали, нараховані Учасникові під час участі в Програмі, можуть бути використані ним протягом 2-х (двох) місяців після публікації повідомлення про закриття.


  4.3. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, двох і більше Рахунків, де збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім’я; 2) дата народження 3) регіон, де здійснювались останні покупки, такий Організатор вправі об’єднати Рахунки та Бали з Рахунків Учасника Програми. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за одним записом, а саме номер мобільного телефону, зазначений Організатор вправі заблокувати такі Рахунки до з’ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.


  4.4. Організатор Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, має право відмовити у видачі картки Учасника, вилучити чи припинити дію карток Учасника, тимчасово заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника за таких обставин:
  а) використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає умовам Програми та Правилам;
  б) будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;
  в) відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
  г) відкликання фізичною особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
  д) надання фізичною особою недостовірних та/або неточних відомостей, що вказані в Анкеті;
  е) встановлення факту неактуальності відомостей, що вказані в Анкеті;
  є) нездійснення оплати Винагород грошовими коштами в національній валюті України у порядку, визначеному цими Правилами;
  ж) нездійснення оплати Учасником будь-яких придбань (замовлень) у Точці продажу;
  Організатори не несуть відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.


  4.5. Організатори зобов'язуються згідно з розподілом повноважень, визначеним цими Правилами, належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.


  4.6. Організатор Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, періодично інформуватиме Учасника про його можливості та Винагороди, проте не несе відповідальності за те, що таке повідомлення не було доставлене, якщо це сталося внаслідок незалежних від такого Організатора обставин.


  4.7. Починаючи з 01.01.2022 організацію і проведення акцій (пропозицій) у межах Програми, в тому числі визначення умов таких акцій (пропозицій), здійснює Організатор 2.

5. Права та обов’язки Учасника
 • 5.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.


  5.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний Рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані канали комунікації.


  5.3. Учасник надає Організатору Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, або Партнеру Програми від імені такого Організатора право повідомляти йому поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру з метою його винагородження згідно з Правилами Програми.


  5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за переліченими вище комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів.


  5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування володільця персональних даних, визначеного цими Правилами, про зміну адреси, телефону та інших персональних даних. Несвоєчасна актуалізація персональних даних може спричинити некоректне нарахування Балів та збільшує імовірність шахрайських дій третіх осіб.


  5.6. 5.6. Учасник зобов’язаний самостійно і систематично ознайомлюватися з чинною редакцією Правил Програми, розміщеною на сайті за посиланням https://myfishka.com/. Організатор 1, Організатор 2 не несуть відповідальності перед Учасником у зв’язку з нездійсненням ним ознайомлення зі змінами до Правил Програми. Учасник самостійно несе ризики неознайомлення з цими Правилами Програми, змінами до них.

6. Нарахування балів
 • 6.1. Якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми (умовами співпраці з Партнерами), щоразу для нарахування Балів при здійсненні покупки товарів (послуг) в Точці продажу Партнера Учасник повинен пред'являти Ідентифікатор лояльності Програми (вводити Ідентифікатор лояльності) до закриття трансакції; нараховані за покупки товарів (послуг) Бали реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника. У разі реалізації технічної можливості на Точках продажу Партнера ідентифікація Учасника Програми для зазначених у цьому пункті цілей може здійснюватись за номером мобільного телефону, підв’язаним до Рахунку Учасника у Програмі. Інформація про наявність такої можливості надається на Точках продажу Партнера.


  6.2. За загальним правилом, Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку товарів (послуг) готівковими коштами чи банківськими картками. Інформація про схеми нарахування розміщується в Точках продажу Партнерів, а також поширюється через інші канали комунікацій. Нарахування Балів може здійснюватись також у порядку, визначеному правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми. Правилами (умовами) проведення відповідної акції (пропозиції) можуть бути передбачені, зокрема, але не виключно, як Винагороди Акції, Винагороди Пропозиції електронні купони на Бали. Такі електронні купони автоматично налаштовуються у вигляді правила на картку Учасника Програми, яку було використано для участі у відповідній акції (пропозиції). Зазначене правило спрацьовує шляхом нарахування Балів на Рахунок Учасника, до якого прив’язана використана для участі у акції (пропозиції) картка. Такі електронні купони можуть бути використані лише при списанні Балів відповідно до цих Правил.


  6.3. Для нарахування Балів при здійсненні покупки в Точках продажу, що не беруть участі у Програмі, при розрахунку Спеціальною платіжною карткою Банку-Партнера Ідентифікатор лояльності не використовується.


  6.4. Додаткові Бали нараховуються згідно з правилами (умовами) окремих акцій та пропозицій в рамках Програми.


  6.5. Партнери Програми можуть нараховувати Бали за різними схемами.


  6.6. Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів в жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грошима і не виконують функцій електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування Балів на Рахунок Учасника не має своєю передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми.


  6.7. Якщо інше не передбачено правилами (умовами) акцій (пропозицій) в рамках Програми, при купівлі товарів (послуг) здійснюється нарахування Балів на Рахунок Учасника у кількості, списання якої достатнє в подальшому за умов накопичення достатньої кількості балів для отримання знижки від існуючих цін відповідного розміру при подальшому придбанні Винагород (з пред’явленням підв’язаної до такого Рахунку Картки Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів, при розрахунку на касі Точок продажу Партнерів до закриття трансакції). Отримання такої знижки Учасником здійснюється у порядку, визначеному розділом 7 цих Правил.


  6.8. У разі бажання Учасника Програми повернути товар, у зв’язку з придбанням якого на Рахунок Учасника були нараховані Бали на умовах, визначених цими Правилами, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Партнером Програми, при цьому відповідна кількість раніше нарахованих у зв’язку із придбання такого товару Балів списується з Рахунку такого Учасника.


  6.9. Товарами/послугами, при купівлі яких здійснюється нарахування Балів, є усі товари/послуги з наявного на відповідній Точці продажу Партнера асортименту, крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, перелік яких визначається Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та/або Партнером за погодженням з таким Організатором. Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідній Точці продажу Партнера асортименту, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів, Учасник Програми може дізнатись на відповідному торговому об’єкті з числа Точок продажу Партнера та за телефоном Гарячої лінії Програми. Нарахування Балів здійснюється також у інших випадках, передбачених цими Правилами, а також правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) у рамках Програми.


  6.10. Організатор Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, або Партнер (-ри) за узгодженням з таким Організатором визначають перелік товарів/послуг, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів (перелік таких товарів/послуг може змінюватись).


  6.11. Під час проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та/або Партнером (- рами) за погодженням з ним визначається кількість Балів, які нараховуються на Рахунок Учасника у зв’язку з придбанням відповідних товарів/послуг.


  6.12. До 31.12.2021 включно виконання договорів з Партнерами щодо нарахування Балів згідно з цими Правилами, відповідно до правил (умов) акцій (пропозицій) в рамках Програми здійснює Організатор 1, у тому числі надання послуг за замовленням Партнерів, починаючи з 01.01.2022 – Організатор 2.

7. Використання балів
 • 7.1. Відповідно до кількості нарахованих на рахунок Учасника Балів Організатор Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, надає Учасникові право придбати (отримати) Винагороди за акційною ціною (зі знижкою від існуючих цін, яка надається у порядку, визначеному у цьому розділі та розділі 6 цих Правил).
  Отримання зазначеної вище знижки зареєстрованим Учасником Програми здійснюється шляхом списання Балів, виходячи із наступного співвідношення, встановленого Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів: списання зареєстрованим Учасником Програми 1 Балу надає йому право на отримання знижки на Винагороди у розмірі 0,01 грн. від існуючих цін при виконанні умов, зокрема, щодо мінімальної кількості Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку). Загальна кількість Балів, що може бути списаною у зв’язку з придбанням зареєстрованим Учасником Програми Винагороди, визначається зареєстрованим Учасником Програми самостійно, згідно з визначеним вище співвідношенням кількості списаних Балів до розміру знижки, право на отримання якої виникає у зв’язку з таким списанням, в межах наявної на його Рахунку кількості Балів, доступної для списання, однак у будь-якому випадку є кратною 1 Балу.
  Мінімальна кількість Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку) на відповідній Точці продажу Партнера визначається Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, за погодженням з відповідним Партнером. Дізнатись таку мінімальну кількість Балів Учасник Програми може за телефоном Гарячої лінії Програми або на відповідній Точці продажу Партнера. При цьому ціна (вартість) відповідної Винагороди, яка підлягає оплаті зареєстрованим Учасником Програми готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні визначеної кількості Балів у зв’язку зі здійсненням такого придбання Винагороди, визначається автоматично у Програмі та не може бути меншою 0,10 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю відповідного товару/послуги в чеку, якщо інше не встановлено Партнером за погодженням з Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів. За погодження між зазначеним Організатором та відповідним Партнером може також бути встановлена максимальна кількість Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку) на Точці продажу Партнера.


  7.2. Якщо інше не визначено за погодженням між Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та Партнером, для отримання Винагороди (списання Балів) Учасник Програми повинен ввести ПІН – код (або код, отриманий відповідно до цих Правил в межах процедури верифікації) з метою авторизації такого Учасника Програми. Якщо відповідним Партнером на Точці продажу Партнера встановлено знижки від існуючих цін на товари/послуги, які є Винагородами, то ціна (вартість) відповідної Винагороди, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні відповідної кількості Балів, визначається з урахуванням такої знижки і не може бути меншою 0,10 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю відповідного товару/послуги в чеку, якщо інше не встановлено Партнером за погодженням з Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів.
  Винагородами, у зв’язку з придбанням яких може бути здійснене списання Балів на умовах цих Правил, є усі товари/послуги з наявного на відповідній Точці продажу Партнера асортименту, у тому числі попередньо замовлені з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «My Fishka», крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та/або Партнером за погодженням з таким Організатором. Детально про перелік товарів/послуг з числа наявного на відповідній Точці продажу Партнера асортименту, які не можуть бути Винагородами, Учасник Програми може дізнатись на відповідній Точці продажу Партнера та за телефоном Гарячої лінії Програми.


  7.3. Організатор Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, або Партнер за узгодженням з ним визначає перелік Винагород, спосіб їх придбання та отримання. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися. Під час проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми Організатор Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів/ Партнер (-ри) за погодженням з таким Організатором визначають кількість Балів, які списуються з Рахунку Учасника у зв’язку з придбанням (отриманням) Винагород.


  7.4. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд, а Організатор Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, – забезпечити наявність цієї Винагороди, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.


  7.5. Якщо інше не передбачено умовами співпраці з Партнерами, видача Винагороди здійснюється за умови пред'явлення Картки Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів для сканування Ідентифікатора лояльності (інше може бути передбачено правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми). Відповідна кількість Балів буде списана з Рахунку Учасника. У разі реалізації технічної можливості на Точках продажу Партнера ідентифікація Учасника Програми для зазначених у цьому пункті цілей може здійснюватись за номером мобільного телефону, підв’язаним до Рахунку Учасника у Програмі. Інформація про наявність такої можливості надається на Точках продажу Партнера.


  7.6. В межах реалізації окремих акцій (пропозицій) може бути передбачена можливість здійснювати списання Балів згідно з умовами (правилами) таких акцій (пропозицій) не у зв’язку з придбанням (отриманням) Винагород.


  7.7. Зареєстрований Учасник Програми має право здійснити переказ Балів у Програмі, тобто їх передачу одним зареєстрованим Учасником Програми іншому з використанням функціоналу мобільного Програмного додатку «My Fishka» і зазначенням номера мобільного телефону відповідного зареєстрованого Учасника Програми, якому така передача здійснюється. Мінімальна кількість Балів, яка може бути переказана, становить кількість, списання якої достатнє для отримання при купівлі Винагород знижки у розмірі 10 (десять) гривень від ціни (вартості) Винагороди . При переказі Балів списується на 1 % більше Балів, ніж кількість Балів, яку зареєстрований Учасник Програми передає з використанням функціоналу мобільного Програмного додатку «My Fishka» іншому зареєстрованому Учаснику Програми.
  Переказані Бали можуть бути використані зареєстрованим Учасником Програми, якому такий переказ здійснений, лише у порядку, визначеному цими Правилами, і не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові коштами у готівковій/безготівковій формі.


  7.8. Зареєстрований Учасник Програми має право здійснювати списання нарахованих Балів після спливу визначеного терміну з моменту їх нарахування. Строк, зі спливом якого зареєстрований Учасник Програми має право використати (списати) нараховані на відповідній Точці продажу Бали, можна дізнатись на сайті https://myfishka.com/.


  7.9. Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу. Учасники Програми не мають права використовувати Бали для розрахунку за товари/послуги, а також вимагати обміну Балів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.


  7.10. Нараховані Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові Програми коштами в готівковій/безготівковій формі.


  7.11. Організатори не несуть відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.


  7.12. У разі відсутності операцій з нарахування/списання Балів (в т.ч. внаслідок переказу згідно з цими Правилами) за Рахунком Учасника протягом 1 (одного) року і більше станом на перше число кожного відповідного календарного місяця, усі наявні на Рахунку Бали обнуляються у поточному місяці на умовах цього пункту. У разі здійснення операцій з нарахування/списання Балів (в т.ч. внаслідок переказу згідно з цими Правилами) за Рахунком Учасника до дати планового обнулення, Бали не обнуляються.
  Бали, не використані Учасником для отримання Винагороди (або на умовах окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми, не переказані згідно з цими Правилами) протягом 2 (двох) років з моменту їх нарахування на Рахунок, будуть вважатися протермінованими і списуються з рахунку Учасника, якщо протягом останнього місяця такого 2-річного строку Учасник не вчиняв жодної активності у Програмі.
  Інше може бути передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
  Інше може бути передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.


  7.13. У випадку, якщо відбулося не авторизоване Учасником списання Балів, Учасник зобов’язаний повідомити про це Організатора Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, шляхом звернення на Гарячу лінію Програми:

  7.13.1. протягом 14 календарних днів з моменту такого списання Балів, за умови, що Ідентифікатор лояльності Учасника не був втрачений і

  7.13.2. протягом 24 годин з моменту власної останньої трансакції з використанням Ідентифікатора лояльності, якщо Ідентифікатор лояльності Учасника втрачено.
  Організатори не можуть гарантувати повернення на рахунок Учасника списаних без відома Учасника Балів.


  7.14. У випадку бажання Учасника Програми повернути товар, у зв’язку з придбанням якого з Рахунку Учасника були списані Бали на умовах, визначених цими Правилами, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Партнером Програми, при цьому відповідна кількість Балів зараховується на Рахунок такого Учасника.


  7.15. Якщо відповідним Партнером Програми на Точці продажу Партнера реалізована така технічна можливість, списання Балів може здійснюватись із використання зареєстрованого в Програмі номера мобільного телефону Учасника.


  7.16. Під використовуваними у рекламних матеріалах, правилах (умовах) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми поняттями «x грн/л балами на картку Fishka», «x гривень балами», «знижка у балах», «x % від вартості покупки балами на картку Fishka» та похідними від них мається на увазі така кількість Балів, списання якої при подальшій купівлі Винагороди у Програмі надає право на знижку «х гривень» від ціни (вартості) такої Винагороди.


  7.17. Фінансові та організаційні умови для забезпечення отримання зареєстрованими Учасниками Програми Винагород зі списанням Балів, нарахованих на рахунки Учасників Програми до 31.12.2021 (включно), створює Організатор 1, а щодо Балів, нарахованих на рахунки Учасників Програми починаючи з 01.01.2022, – Організатор 2.
  До 31.12.2021 (включно) Організатор 1 уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо списання Балів, починаючи з 01.01.2022 – Організатор 2.

8. Спеціальна платіжна картка
 • 8.1. Спеціальна платіжна картка, або ко-бренд картка, емітується Банком-Партнером Програми і є власністю Банку. Банк видає і обслуговує ко-бренд картку відповідно до Договору, укладеного з Учасником, згідно з тарифами і правилами обслуговування платіжних карток Банку.


  8.2. За розрахунок платіжною ко-бренд карткою у Програмі нараховуються Бали. Схема та умови нарахування Балів залежить від місця покупки, типу картки (дебетна, кредитна, бізнес) та наявності банківського терміналу Банку-Партнера.


  8.3. При розрахунку за покупку ко-бренд карткою на торгових об’єктах з числа Точок продажу Партнера через банківський термінал Банку-Партнера Програми зі скануванням Ідентифікатора лояльності здійснюється нарахування Балів від Партнера і за оплату ко-бренд карткою. У разі реалізації технічної можливості на Точках продажу Партнера ідентифікація Учасника Програми для зазначених у цьому пункті цілей може здійснюватись за номером мобільного телефону, підв’язаним до Рахунку Учасника у Програмі. Інформація про наявність такої можливості надається на Точках продажу Партнера.


  8.4. Якщо покупка здійснена у торговій точці, що не бере участі у Програмі, в т.ч. за кордоном, при розрахунку ко-бренд карткою Бали нараховуються тільки за оплату ко-бренд карткою. Сканування Ідентифікатора лояльності (використання номера мобільного телефону) на таких торгових точках не є технічно можливим.


  8.5. При розрахунку за покупку на торгових об’єктах з числа Точок продажу Партнера Програми через термінал іншого, ніж Банк-Партнер Програми банку, зі скануванням Ідентифікатора лояльності нарахування Балів здійснюється від Партнера та за оплату ко-бренд карткою. У разі реалізації технічної можливості на Точках продажу Партнера ідентифікація Учасника Програми для зазначених у цьому пункті цілей може здійснюватись за номером мобільного телефону, підв’язаним до Рахунку Учасника у Програмі. Інформація про наявність такої можливості надається на Точках продажу Партнера.


  8.6. При розрахунку ко-бренд карткою з використанням мережі Інтернет на Інтернет-сайтах та у мобільних додатках Партнерів з числа Точок продажу Партнерів, нарахування Балів здійснюється від Партнера та за оплату ко-бренд карткою, якщо Учасник Програми ввів Ідентифікатор лояльності при такому розрахунку. У разі реалізації технічної можливості на Точках продажу Партнера ідентифікація Учасника Програми для зазначених у цьому пункті цілей може здійснюватись за номером мобільного телефону, підв’язаним до Рахунку Учасника у Програмі. Інформація про наявність такої можливості надається на Точках продажу Партнера.
  При розрахунку з використанням мережі Інтернет на Інтернет-сайтах та у мобільних додатках, які не є Точками продажу Партнерів, нарахування Балів здійснюється лише за оплату ко-бренд карткою.


  8.7. Схеми нарахування Балів при розрахунку платіжною карткою Банку з Ідентифікатором лояльності можна дізнатись за посиланням https://myfishka.com/partner/005.


  8.8. При здійсненні операцій ко-бренд карткою за допомогою системи «Райффайзен он-лайн», кіосків самообслуговування і в банкоматах, сервіс Оплата послуг онлайн на сайті www.aval.ua, Бали не нараховуються.


  8.9. Якщо на банківському рахунку відсутні кошти для оплати покупки, та Учасник Програми здійснює оплату готівковими коштами, або, хоча на банківському рахунку наявні кошти, однак Учасник Програми здійснює оплату покупки готівковими коштами, Ідентифікатор лояльності на ко-бренд картці може бути використаний для реєстрації покупки на Точці продажу Партнера. При цьому Бали від Партнера будуть нараховані тільки за придбання товарів, послуг, без нарахування Балів за здійснення оплати ко-бренд карткою. У разі реалізації технічної можливості на Точках продажу Партнера ідентифікація Учасника Програми для зазначених у цьому пункті цілей може здійснюватись за номером мобільного телефону, підв’язаним до Рахунку Учасника у Програмі. Інформація про наявність такої можливості надається на Точках продажу Партнера.


  8.10. З питань отримання ко-бренд картки та її обслуговування Учаснику Програми необхідно звертатися на сайт або до Інформаційного центру Банку-Партнера.

9. Правила здійснення покупок через сервіс Fishka Online
 • 9.1. Для нарахування Балів при здійсненні покупок в мережі Інтернет Учаснику Програми необхідно здійснити перехід на сайт Інтернет-магазину з розділу Fishka Online сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/ (в т.ч. з переходом з мобільного Програмного додатку «My Fishka» у розділ Fishka Online сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/). Бали за покупки нараховуються на рахунок Учасника Програми протягом 60 днів після підтвердження Інтернет-магазином здійснення оплати і отримання замовлення Учасником Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.


  9.2. При цьому Учасник Програми повинен переконатись, що програма Adblock або інший вид блокування реклами у його браузері відключені (оскільки вони можуть блокувати передачу даних з Fishka Online в Інтернет-магазин і, як наслідок, не дозволяють нарахувати Бали за здійснені покупки), а також при оформленні замовлення не відкривати інші сайти, які містять рекламні банери.


  9.3. Формувати кошик Учасник Програми повинен після запуску Fishka Online на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/ (в т.ч. з переходом з мобільного Програмного додатку «My Fishka» у розділ Fishka Online сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/). Після обрання потрібного Інтернет-магазину необхідно ввести номер Картки Учасника або номер мобільного телефону, який підв’язаний до Рахунку Учасника у Програмі. До початку формування замовлення кошик повинен бути порожнім. На товари, які були додані в кошик до введення номеру Картки Учасника, Бали не нараховуються. Бали нараховуються лише у випадку, якщо покупка буде оформлена одразу після переходу в Інтернет-магазин через розділ Fishka Online на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/.


  9.4. Оформлення замовлення слід зробити протягом однієї браузерної сесії. Формуючи замовлення, Учасник Програми повинен не здійснювати переходу на інші сайти і не закривати сторінку магазину у своєму браузері.


  9.5. Потрібно видаляти cookies в налаштуваннях браузера Учасника Програми, попередньо закривши в ньому всі вкладки, а тоді переходити на Fishka Online і здійснювати покупки. При нездійсненні видалення cookies Організатори не несуть відповідальності у випадку блокування передачі даних з Fishka Online в Інтернет-магазин і, як наслідок, неможливості нарахувати Бали за здійснені покупки.


10. Інші умови
 • 10.1. Організатори не несуть відповідальності за якість товарів та послуг, які реалізуються (продаються, надаються, виконуються) Партнерами Програми.


  10.2. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів, та пред'явити чек, що підтверджує придбання відповідного товару (послуги). Зазначений Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.


  10.3. Програма є довготерміновою.


  10.4. В рамках Програми можуть проводитись акції (пропозиції), правила (умови) яких визначаються Організатором Програми, який згідно з цими Правилами уповноважений виконувати договори з Партнерами щодо нарахування та списання Балів.


  10.5. Правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми, домовленістю між Організаторами Програми можуть бути передбачені винятки з цих Правил.

Деталі акційних комунікацій
 • Місце дії пропозиції: діючі точки продажу партнерів Програми лояльності «ФІШКА» (далі – ПЛ «ФІШКА») по всій території України, крім АР Крим. Актуальний перелік партнерів ПЛ «ФІШКА» - за посиланням myfishka.com/partners
  Період дії акційної пропозиції: з 01 вересня 2017р. на постійній основі.

  У рамках пропозиції здійснюється нарахування на рахунок учасника, який є клієнтом (покупцем) (далі також – Клієнт (Покупець)), у Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Рахунок) при виконанні умов пропозиції у місці її дії балів у Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Бали) у кількості, списання якої достатнє для отримання знижки у розмірі, встановленому організатором Програми лояльності «ФІШКА» (далі також – ПЛ «ФІШКА»), від існуючих цін при здійсненні наступного придбання визначених товарів та послуг з пред’явленням картки учасника Програми лояльності «ФІШКА», з якої дозволено здійснювати списання Балів, прив’язаної до Рахунку, при розрахунку на касі точок продажу у місці дії пропозиції з числа точок продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners, до закриття трансакції (далі – Винагорода Пропозиції). Отримання такої знижки здійснюється шляхом списання Балів, виходячи із наступного співвідношення, встановленого організатором Програми лояльності «ФІШКА» : списання Клієнтом (Покупцем) 1 Бала надає йому право на отримання знижки на визначені товари/послуги у розмірі 0,01 грн. від існуючих цін при виконанні умов пропозиції, зокрема, щодо мінімальної кількості Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку). Загальна кількість Балів, що може бути списаною у зв’язку з придбанням Клієнтом (Покупцем) відповідного товару/послуги, визначається Клієнтом (Покупцем) самостійно згідно з визначеним вище співвідношенням кількості списаних Балів до розміру знижки, право на отримання якої виникає у зв’язку з таким списанням, в межах наявної на його Рахунку кількості Балів, доступної для списання, однак у будь-якому випадку є кратною 1 Балу. Мінімальна кількість Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку) на касі точки продажу у місці дії пропозиції з числа точок продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners, визначається організатором Програми лояльності «ФІШКА» за погодженням з відповідним партнером Програми лояльності «ФІШКА». Дізнатись таку мінімальну кількість Балів Клієнт (Покупець) може за телефоном гарячої лінії Програми лояльності «ФІШКА» 0 800 505 118 або на відповідній точці продажу у місці дії пропозиції. При цьому ціна (вартість) відповідного товару/послуги, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні визначеної кількості Балів у зв’язку зі здійсненням такого придбання товару/послуги на умовах пропозиції, визначається автоматично у ПЛ «ФІШКА» та не може бути меншою 0,10 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю товару/послуги в чеку.

  Під використовуваними у рекламних матеріалах, які містять посилання на цю сторінку, поняттями «x грн/л балами на картку Fishka», «x гривень балами», «x грн балами», «x ₴ балами», «знижка у балах», «x % від вартості покупки балами на картку Fishka» та похідними від них мається на увазі описаний вище механізм нарахування Балів на Рахунок у кількості, списання якої достатнє для отримання відповідної знижки у визначеному на цій сторінці порядку. Якщо у період дії пропозиції відповідним партнером ПЛ «ФІШКА» у місці дії пропозиції на точках продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners, встановлено знижки від існуючих цін на визначені товари/послуги, то ціна (вартість) відповідного товару/послуги, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні відповідної кількості Балів, визначається з урахуванням такої знижки і не може бути меншою 0,10 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю товару/послуги в чеку.

  Пропозиція діє для усіх зареєстрованих учасників Програми лояльності «ФІШКА» (далі – Клієнти (Покупці)), які протягом періоду дії пропозиції здійснюють купівлю визначених товарів/послуг з пред’явленням будь-якої картки учасника Програми лояльності «ФІШКА» (для здійснення нарахування Балів на умовах Винагороди Пропозиції) і картки ПЛ «ФІШКА», з якої дозволено здійснювати списання Балів (для здійснення списання Балів на умовах Винагороди Пропозиції) при розрахунку на касі відповідної визначеної вище точки продажу до закриття трансакції.

  У випадку бажання Клієнта (Покупця) повернути товар, у зв’язку з придбанням якого на Рахунок були нараховані Бали на умовах пропозиції, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених партнером ПЛ «ФІШКА» на відповідній визначеній вище точці продажу, при цьому відповідна кількість Балів списується з Рахунку такого Клієнта (Покупця).

  У випадку бажання Клієнта (Покупця) повернути товар, у зв’язку з придбанням якого з Рахунку були списані Бали на умовах пропозиції, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених партнером ПЛ «ФІШКА» на відповідній визначеній вище точці продажу, при цьому відповідна кількість Балів нараховується на Рахунок такого Клієнта (Покупця).

  Клієнт (Покупець) має право використати (списати) нараховані на АЗК «ОККО» у місці дії пропозиції Бали для придбання товарів/послуг на умовах Винагороди Пропозиції через 24 години після нарахування таких Балів, а Бали, нараховані на інших точках продажу партнерів ПЛ «ФІШКА» у місці дії пропозиції, – через 14 (чотирнадцять) календарних днів, не рахуючи дня нарахування таких Балів.

  Товарами/послугами пропозиції, при купівлі яких здійснюється нарахування Балів згідно з умовами пропозиції, є усі товари/послуги з наявного на відповідній точці продажу у місці дії пропозиції асортименту, крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених організатором Програми лояльності «ФІШКА» та/або партнером ПЛ «ФІШКА» за погодженням з організатором Програми лояльності «ФІШКА». Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідній точці продажу асортименту, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів, Учасник Програми може дізнатись на відповідній точці продажу у місці дії пропозиції.

  Товарами/послугами пропозиції, при купівлі яких здійснюється списання Балів згідно з умовами пропозиції, є усі товари/послуги з наявного на відповідній точці продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners у місці дії пропозиції асортименту, у тому числі попередньо замовлені з використанням сайту https://myfishka.com/ або мобільного Програмного додатку «ФІШКА», крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених організатором Програми лояльності «ФІШКА» та/або партнером ПЛ «ФІШКА» за погодженням з організатором Програми лояльності «ФІШКА». Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідній точці продажу асортименту, при купівлі яких не може здійснюватись списання Балів на відповідній точці продажу, Клієнт (Покупець) може дізнатись на відповідній точці продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners, у місці дії пропозиції.

  *У рамках проведення конкретних акцій (пропозицій), які містять посилання на інформацію, викладену на цій сторінці, можуть встановлюватись спеціальні умови (правила), що містять уточнення, зокрема, але не виключно, щодо періоду дії таких акцій (пропозицій), місця їхньої дії, переліку товарів/послуг, у зв’язку з придбанням яких здійснюється нарахування Балів, кількості Балів, яка нараховується.

м'я буде змінено протягом 3 днів
після перевірки модератором.