ПРАВИЛА УЧАСТІ

1. Основні поняття та терміни
 • 1.1. «Організатор Програми лояльності «ФІШКА»/«FISHKA» (далі також – Організатор)  товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми, якщо інше не передбачено цими Правилами участі в Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Правила): Акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» з місцезнаходженням за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18.


  1.2 «Програма лояльності «ФІШКА»/«FISHKA» (далі також – Програма) - комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати Винагороди, а під час проведення акцій (пропозицій) в рамках Програми – також Винагороди Акцій, Винагороди Пропозицій на умовах, визначених цими Правилами.


  1.3. «Учасник Програми» (Учасник, Персон) - фізична особа, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого підтверджена Організатором.


  1.4. «Партнер Програми» (Партнер) - суб’єкт господарювання, в т. ч. банківська установа (Банк), фізична особа-підприємець, яка відповідно до умов Програми забезпечує нарахування Балів за здійснені покупки товарів чи послуг та/або надає можливість Учасникам отримати Винагороди, Винагороди Акцій, Винагороди Пропозицій та/або визначена як Партнер Програми на інших умовах, погоджених у відповідному договорі, укладеному з Організатором.


  1.5 «Ідентифікатор лояльності» - унікальний номер, який
  1.5.1. представлений у вигляді цифр, штрих-коду чи записаний на магнітну стрічку та нанесений на пластиковий носій/картку, що видається Учасникові Програми Організатором чи від його імені на умовах, визначених Організатором та/або
  1.5.2. входить до складу Віртуальної картки на електронному носії. Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Балів Учаснику та визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в рамках Програми, на отримання Винагород, Винагород Акцій, Винагород Пропозицій.


  1.6 «Картка Учасника» – пластиковий носій або віртуальна картка на електронному носії, з унікальним номером – Ідентифікатором лояльності, який служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Балів Учаснику та визначення його права на участь в акціях (пропозиціях) в рамках Програми, на отримання Винагород, Винагород Акцій, Винагород Пропозицій. Існують наступні види карток:

  1.6.1. «Картка Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів» - за замовчуванням, це пластиковий носій, технічні параметри якого визначаються Організатором Програми, розмірів 85.60 × 53.98 мм, з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, що видається у пакеті для реєстрації Учасником Програми, Віртуальна картка, а також Спеціальна платіжна картка, що можуть бути використані не лише для нарахування Балів, а й для списання Балів, у тому числі під час придбання (отримання) Винагород. Зареєстрований Учасник шляхом зміни відповідних налаштувань у встановленому мобільному Програмному додатку «FISHKA» або на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, може додатково визначити Картки-брелоки як такі, з яких дозволено здійснювати списання Балів.
  1.6.2. «Картка-брелок» - пластиковий носій, технічні параметри якого визначаються Організатором Програми, із нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який видається у пакеті та/або окремо для реєстрації Учасником Програми, та, за замовчуванням, використовується лише для нарахування Балів, якщо зареєстрованим Учасником Програми не буде змінено відповідні налаштування на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/. Максимальна кількість Карток-брелоків, які можуть бути прив’язані до одного рахунку Учасника у Програмі, не може перевищувати ста штук.
  1.6.3. «Віртуальна картка» - електронне зображення штрих-коду (Ідентифікатора лояльності) на електронному носії. За замовчуванням, Віртуальна картка може бути використана для списання Балів (є Карткою Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів). Про можливість використання Віртуальної картки для нарахування/списання Балів на відповідній Точці продажу Партнера Учасник Програми може дізнатись на такій Точці продажу Партнера або за телефоном Гарячої лінії Програми.
  1.6.4. «Спеціальна платіжна картка» - платіжний засіб у вигляді пластикової картки, яка емітується Банком-Партнером, на яку нанесено Ідентифікатор лояльності, який використовується для нарахування, а також списання Балів, у тому числі під час придбання (отримання) Винагород.
  Правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми може бути передбачено можливість здійснення нарахування і списання Балів з використанням інших засобів (матеріальних або віртуальних (електронних) носіїв зі штрих-кодами), аніж відповідна Картка Учасника, пред’явлення яких слугує підтвердженням участі у відповідній акції (пропозиції) в рамках Програми і є підставою для видачі Винагород Акцій, Винагород Пропозицій на умовах таких акцій (пропозицій) без пред’явлення Картки Учасника. У такому випадку Бали не обліковуються на рахунках Учасників у Програмі, а нараховуються Організатором Програми та запрограмовуються безпосередньо на відповідному засобі у вигляді облікових одиниць із можливістю списання (матеріальному або віртуальному (електронному) носієві зі штрих-кодом).


  1.7. «Бал» - умовна облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно до схем нарахування, встановлених Організатором та/або Партнером Програми за погодженням з Організатором, а під час проведення відповідних акцій (пропозицій) в рамках Програми – також встановлених відповідно до цих Правил Партнером самостійно (без погодження з Організатором), і яка списується при отриманні Учасником Винагороди, а також на умовах, визначених правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми, – в інших випадках.


  1.8 «Винагорода» - визначений Організатором та/або Партнером за погодженням з Організатором, з урахуванням п. 7.3. цих Правил, товар/послуга, який зареєстрований Учасник має можливість купити, а Партнер зобов’язаний продати на умовах публічного договору купівлі-продажу за акційною ціною (зі знижкою від існуючих цін) та за наявності на Точці продажу такого Партнера відповідного товару (послуги), а також за наявності нарахованої такому Учаснику відповідної кількості Балів, що підлягає списанню, достатньої для придбання цього товару (послуги), за умови оплати грошовими коштами в національній валюті України та пред'явлення (в Точці продажу відповідного Партнера) Картки Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів, до закриття трансакції. Отримання Винагороди в рамках Програми означає придбання (купівля) Учасником відповідної Винагороди за акційною ціною (зі знижкою від існуючих цін, яка надається у порядку, визначеному у розділі 7 цих Правил) відповідно до Правил Програми та оплатою таких Винагород грошовими коштами в національній валюті України. Правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми може бути введене поряд з поняттям Винагород поняття Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що є відмінним від використовуваного у цих Правилах Програми поняття Винагород. Щодо таких Винагород Акції, Винагород Пропозиції, якщо інше не передбачено правилами (умовами) відповідної акції (пропозиції), не застосовуються умови цих Правил про Винагороди. Їх перелік для окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми визначається Організатором та/або Партнером (-рами) за погодженням з Організатором та/або Партнером самостійно (без погодження з Організатором) та закріплюється безпосередньо у правилах (умовах) відповідної акції (пропозиції) в рамках Програми. Визначення Партнером переліку Винагород Акції, Винагород Пропозиції для окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми самостійно (без погодження з Організатором) можливе лише у випадку, якщо умовами укладеного між Організатором та відповідним Партнером договору передбачене право Партнера бути організатором акцій (пропозицій) в рамках Програми (залучати інших Партнерів до акцій (пропозицій) в рамках Програми, тощо) та самостійно (без погодження з Організатором) визначати перелік Винагород Акції, Винагород Пропозиції. У випадку, якщо Партнер як організатор акції (пропозиції) згідно з відповідним договором самостійно (без погодження з Організатором) визначив перелік Винагород Акції, Винагород Пропозиції для акції (пропозиції) (або здійснив таке визначення з порушенням цього пункту) і при цьому порушив вимоги, встановлені чинним законодавством України, такий Партнер самостійно і за власний рахунок несе відповідальність у зв’язку з такими порушеннями та відшкодовує Організатору усі збитки, завдані останньому внаслідок таких порушень.


  1.9. «Рахунок Учасника» (Рахунок, Гаманець) - сукупність даних в інформаційній системі Організатора Програми (Базі персональних даних Учасників Програми) про трансакції нарахування та списання балів Учасника.


  1.10. «Анкета» - формуляр, окремий документ, частина документу або електронний формуляр, що пропонується для заповнення фізичній особі Організатором чи його представником (в тому числі з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, мобільного Програмного додатку «FISHKA» на пристроях зв’язку), в результаті заповнення та надсилання якого фізична особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє (надає згоду) обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних та цих Правил. Заповнена фізичною особою та отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації фізичної особи Учасником Програми (підтвердження участі такої фізичної особи в Програмі).


  1.11. «Гаряча лінія Програми» - сервіс, що надається Організатором Учасникам Програми для вирішення питань, пов’язаних з участю в Програмі. Контактні дані Гарячої лінії Програми зазначаються на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/.


  1.12. «Персональний Кабінет Учасника» - окремо виділений розділ на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, а також у мобільному Програмному додатку «FISHKA», в якому Учасник Програми має можливість ознайомитись з даними про трансакції нарахування та списання балів, змінити свої персональні дані Учасника Програми, отримати інформацію щодо участі в Програмі, в окремих акціях (пропозиціях) в рамках Програми, здійснити переказ Балів тощо. Вхід у Персональний Кабінет Учасника здійснюється через пароль та авторизацію.


  1.13. мінімум восьмизначна комбінація символів (повинна містити хоча б одну велику та маленьку латиничну букву, хоча б одну цифру, хоча б один спеціальний символ ( !@#$%&^*~+-/{}[_(])?:.,;"'><= ), яку потенційний Учасник Програми генерує особисто під час здійснення реєстрації у Програмі з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA», а у випадку реєстрації шляхом заповнення друкованої Анкети  при створенні Персонального Кабінету Учасника на зазначеному сайті/у додатку. Такий пароль слугує для авторизації в Персональному Кабінеті Учасника на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, або в мобільному Програмному додатку «FISHKA». Для створення пароля необхідно дотримуватись інструкцій, наведених на зазначеному сайті/у додатку.
  Пароль може бути змінений Учасником в будь-який час.


  1.14. «Пререєстрація» – це процедура, що здійснюється на Точках продажу Партнерів, охоплює верифікацію за номером мобільного телефону (підтвердження його дійсності) та синхронізацію і збереження у Базі даних Учасників Програми номера Картки Учасника, виданої у відповідному пакеті Учасника, та номера такого пакета Учасника до номера мобільного телефону фізичної особи. Пререєстрація здійснюється на умовах і в порядку, визначених п.3.а.2. цих Правил.


  1.15. «Верифікація» – процедура підтвердження дійсності номеру мобільного телефону, що здійснюється згідно з цими Правилами у процесі отримання Віртуальної картки (п. 3.4.2. цих Правил)/ здійснення онлайн-реєстрації картки, отриманої в пакеті Учасника, з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA».


  1.16. «Пін-код» – чотиризначний числовий код, який потенційний Учасник Програми генерує особисто під час здійснення реєстрації у Програмі з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA», а у випадку реєстрації шляхом заповнення друкованої Анкети – при створенні Персонального Кабінету Учасника на зазначеному сайті/у додатку. Генерування пін-коду у такому порядку здійснюється після створення пароля у Персональному Кабінеті Учасника на зазначеному сайті/у додатку. Існуючий Учасник Програми також може у будь-який час змінити пін-код у Персональному Кабінеті Учасника на зазначеному сайті/ у додатку.
  За відсутності Персонального Кабінету Учасника відповідний потенційний Учасник Програми може встановити, а існуючий Учасник Програми змінити пін-код за телефоном Гарячої лінії Програми (шляхом виконання автоматичних команд).
  Зазначений ПІН-код може бути використаний необмежену кількість разів для авторизації Учасника Програми при отриманні Винагород. У разі, якщо Учасник Програми не згенерував пін-код, списання Балів є неможливим.


  1.17. «Точка продажу Партнера» (надалі також – Точка продажу) – всі діючі торгові об’єкти Партнера, по всій території України, за винятком АР Крим (якщо інший перелік торгових об’єктів не погоджений між Організатором та Партнером (-рами) або не визначений відповідно до цих Правил Партнером самостійно (без погодження з Організатором) для проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми), а також інші місця можливого придбання (оплати) товарів/послуг, визначені Партнером за погодженням з Організатором або відповідно до цих Правил Партнером самостійно (без погодження з Організатором) для проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми (в тому числі, але не обмежуючись, Інтернет-сайти, мобільні додатки, оплата з використанням sms-повідомлень тощо), при здійсненні покупок товарів/послуг з використанням яких (попереднього замовлення товарів/послуг) відбувається нарахування Балів та/або з використанням яких Учасник Програми може придбати (отримати) Винагороди з одночасним або попереднім списанням Балів; на яких згідно з правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми може здійснюватись продаж (отримання) Винагород Акції, Винагород Пропозиції. Конкретний перелік точок продажу Партнера і можливість здійснення у таких точках продажу Партнера нарахування та/або списання Балів Учасник може дізнатись за телефоном Гарячої лінії Програми.

2. Участь
 • 2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років і є громадянами України, що постійно проживають на території України.


  2.2. Окрім випадків здійснення реєстрації Учасником Програми з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA» шляхом отримання Віртуальної картки та заповнення електронної Анкети Учасника через зазначені ресурси, кожен потенційний Учасник отримує Ідентифікатори лояльності у пакеті, що містить одну картку розмірів 85.60 × 53.98 мм та/або картки-брелоки, технічні параметри (розміри) яких визначаються Організатором. Пакет Учасника можна отримати в діючих торгових об’єктах з числа Точок продажу Партнерів на умовах Партнера. Вступ до Програми (реєстрація Учасником) є безкоштовним.
  Видача та користування Спеціальною платіжною карткою з Ідентифікатором лояльності регламентується розділом 8 цих Правил.


  2.3. При реєстрації Учасником Програми/ при створенні Персонального Кабінету Учасника генерується пароль у порядку, вказаному в п. 1.13 цих Правил.


  2.4. Про умови Програми можна дізнатися в Точках продажу Партнерів Програми, з сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, чи за телефоном Гарячої лінії Програми. Актуальні Правила розміщені на вказаному у цьому пункті сайті.


  2.5. Ідентифікатор лояльності обслуговується в Точках продажу Партнерів. Їх перелік може змінюватися. Використання Спеціальної платіжної картки з Ідентифікатором лояльності в точках продажу, що не беруть участі в Програмі, регламентовано розділом 8 цих Правил.


  2.6. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших розрахункових операцій, які не передбачені умовами Програми.


  2.7. Програма розрахована суто для особистого користування фізичних осіб. Бали, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть продаватися, обмінюватись, використовуватися як засіб платежу чи іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому цими Правилами Програми.


  2.8. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми, окрім окремих випадків, визначених цими Правилами.


  2.9. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування, Учаснику необхідно відразу звернутися до Організатора за телефоном Гарячої лінії Програми.


  2.10. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі – Базі персональних даних Учасників Програми.


  2.11. Окрім випадків, коли в Учасника є інша Картка, з якої дозволено здійснювати списання Балів, при втраті Ідентифікатора лояльності Учасник повинен отримати новий пакет Учасника Програми в Точках продажу Партнера на умовах Партнера, заповнити нову Анкету та звернутися до Організатора з проханням об’єднати Рахунки Учасника (рахунок втраченого і нового Ідентифікатора лояльності) або зробити це у Точці продажу Партнера, в якій наявний відповідний функціонал (про наявність такого можна дізнатись у відповідній Точці продажу Партнера або за телефоном Гарячої лінії Програми), або зробити це самостійно на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, або з використанням мобільного Програмного додатку «FISHKA», або визначити Картки-брелоки як такі, з яких дозволено здійснювати списання Балів, шляхом зміни відповідних налаштувань у встановленому мобільному Програмному додатку «FISHKA» або на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/. Після цього балансом Рахунку Учасника по втраченому Ідентифікатору лояльності можна керувати з використанням нового Ідентифікатора лояльності. Організатор не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на Рахунку Учасника по Ідентифікатору лояльності до моменту його блокування Організатором. За наявності в Учасника Програми Віртуальної картки, щодо якої не змінювались налаштування, і з неї дозволене списання Балів, Учасник Програми може не отримувати новий пакет Учасника Програми і використовувати таку картку для нарахування/списання Балів у Точках продажу Партнерів, в яких така можливість доступна.


  2.12. За бажанням та взаємною згодою Учасників кілька Рахунків Учасників з різними Ідентифікаторами лояльності можуть бути об'єднані в один (балансом об’єднаного Рахунку Учасників можна керувати з використанням Ідентифікаторів лояльності таких Учасників).

3. Анкета, персональні дані та порядок реєстрації Учасника Програми
 • 3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі – Базі персональних даних Учасників Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Балів згідно з Правилами Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
  Існує обов’язковий перелік інформації, яка повинна бути внесеною при заповненні Анкети. Без зазначення такої обов’язкової інформації українською мовою реєстрація Учасника в Програмі неможлива.


  Обов'язковими для заповнення є наступні поля:
  3.1.1 Ім'я
  3.1.2 Прізвище
  3.1.3 Дата народження
  3.1.4 Стать
  3.1.5 Номер мобільного телефону
  3.1.6 Адреса електронної пошти (e-mail)
  Обов’язковою умовою списання Балів з Рахунку Учасника в процесі отримання Винагород чи участі у акціях (пропозиціях) в рамках Програми є зазначення наведеної вище інформації при заповненні Анкети та її внесення до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми – на момент отримання Учасником Винагороди та/або участі в акції (пропозиції) в рамках Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.
  Організатор може заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника до внесення або актуалізації Учасником обов’язкової інформації згідно з зазначеним вище переліком.
  Для окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми Організатор, Партнер (-ри) за погодженням з Організатором або відповідно до цих Правил Партнер самостійно (без погодження з Організатором) можуть встановлювати особливі вимоги щодо переліку такої обов’язкової інформації. Такі вимоги будуть зазначені у правилах (умовах) відповідної акції (пропозиції).


  3.2. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей. Учасник Програми несе відповідальність за достовірність та актуальність даних, зазначених у Анкеті, а також своєчасність повідомлення про їх зміну. Організатор не зобов’язаний здійснювати перевірку відповідності дійсності відомостей, зазначених в Анкеті.


  3.3. Анкета Учасника Програми може бути заповнена як в паперовому, так і в електронному вигляді. Анкета не приймається/не реєструється, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають цим вимогам.


  3.4. Для того, щоб стати зареєстрованим Учасником Програми, потрібно виконати наступне:

  3.4.1 пройти процедуру пререєстрації у точці продажу будь-якого Партнера Програми (п. 3.а.2. цих Правил) та отримати пакет Учасника на умовах Партнера, заповнити Анкету і опустити її у скриньку у будь-якого Партнера Програми або самостійно здійснити онлайн-реєстрацію картки, отриманої в пакеті (з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA).
  АБО
  3.4.2 з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA» пройти процедуру пререєстрації (п.3.а.3. цих Правил), заповнити електронну Анкету Учасника, здійснити реєстрацію Учасником Програми та отримати Віртуальну картку без отримання пакета для реєстрації Учасником Програми.


  3.5. Термін внесення даних наданої Організатору друкованої Анкети до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми – становить 21 день від дати подання Анкети Учасником Організаторові. У випадку подання Організатору Анкети у формі електронного формуляру дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами Інтернет-зв’язку (сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA»).


  3.6. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.


  3.7. Організатор не несе відповідальності за втрату будь-яких даних Учасника, яка може виникнути, чи виникла, у випадку використання Програмного додатку «FISHKA» на мобільних пристроях з root-правами в операційній системі Android чи Jailbreak в операційній системі iOS (тобто на мобільних пристроях, на яких були зняті обмеження виробника чи оператора зв’язку, здійснювалось маніпулювання системними додатками, вчинялись зміни з метою запуску додатків, які вимагають прав адміністратора, тощо).


  3.8. Організатор не несе відповідальності перед фізичною особою у випадку втрати Балів з Рахунку, яка відбулась до моменту реєстрації у порядку, встановленому цими Правилами.

3.а. Згода на обробку персональних даних Учасника
 • 3.а.1. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета або надісланий фізичною особою електронний формуляр Анкети (надсилання такого формуляру можливе лише після проставлення відмітки про надання згоди (дозволу) на обробку персональних даних згідно з цими Правилами) засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові Програми (володілець персональних даних) на обробку згідно з Законом України «Про захист персональних даних» (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) для обробки з визначеною у цьому пункті метою, знеособлення, знищення тощо, у тому числі у картотеках та/або з використанням інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи, які вказані у Анкеті (надісланому фізичною особою електронному формулярі Анкети), даних про операції придбання (отримання) Винагород, Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що проводяться в рамках зазначеної Програми, придбання товарів (послуг), здійснені Учасником Програми або іншими уповноваженими ним третіми особами, з метою винагородження фізичної особи як Учасника Програми на виконання цих Правил і згідно з ними.
  Згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» Учаснику Програми належать наступні права як суб’єкту персональних даних:

  1. 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Учасником Програми особам, крім випадків, встановлених законом;
  2. 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані Учасника Програми;
  3. 3) на доступ до своїх персональних даних;
  4. 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані Учасника Програми, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  5. 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  6. 6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  7. 7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  8. 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
  9. 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  10. 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  11. 11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
  12. 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  13. 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для Учасника Програми правові наслідки.
  Шляхом заповнення та підписання Анкети або надіслання електронного формуляру Анкети фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних (перелічені вище), а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника Програми про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника Програми відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
  Категоріями даних, які обробляються в процесі участі у Програмі, є дані про операції придбання (отримання) Винагород, Винагород Акції, Винагород Пропозиції, що проводяться в рамках Програми, придбання товарів (послуг), здійснені Учасником Програми або іншими уповноваженими ним третіми особами, прізвище, ім'я, вік (дата народження), стать, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду.
  Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Організатору як володільцю персональних даних на увесь період (строк) дії Програми, учасником якої стає особа. У випадку припинення участі в Програмі за ініціативою відповідного учасника (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу), обробка персональних даних припиняється з моменту такого припинення участі (в т.ч. у зв’язку з відкликанням згоди (дозволу).
  Ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах чи відкликання особою наданої нею згоди унеможливлюють її реєстрацію та подальшу участь в Програмі, оскільки унеможливлюють виконання Організатором зобов’язань згідно з цими Правилами, спрямованих на реалізацію мети цієї Програми у вигляді винагородження Учасників Програми згідно з цими Правилами.
  Учасник Програми може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Організатора через Гарячу лінію Програми або через надані Організатором електронні канали комунікацій, без наслідків для законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на обробку персональних даних, з моменту повідомлення Організатора про відкликання згоди участь такого Учасника у Програмі завершується, його персональні дані знищуються, їх обробка припиняється.
  Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо відкликання згоди, Учасник Програми має право звертатись за телефоном Гарячої лінії Програми (0800505118).


  3.а.2. Умовою надання фізичній особі набору інформації для Учасника Програми лояльності Fishka (пакету Учасника у будь-якого Партнера Програми згідно з п. 3.4.1. цих Правил та інформації про можливості у межах Програми) є внесення в межах процедури пререєстрації в інформаційно-телекомунікаційну (автоматизовану) систему – Базу персональних даних Учасників Програми – та подальша обробка інформації про номер мобільного телефону такої фізичної особи, дату, час та місце отримання пакета Учасника.
  З метою проходження процедури пререєстрації для отримання набору інформації для Учасника Програми лояльності Fishka, фізична особа надає добровільну згоду (дозвіл) Організатору Програми (володілець персональних даних) на обробку шляхом збирання, реєстрації, зберігання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) з використанням інформаційно-телекомунікаційної (автоматизованої) системи – Бази персональних даних Учасників Програми – та знищення її персональних даних (номеру мобільного телефону, даних про дату, час та місце отримання пакету Учасника) згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та відповідно до цих Правил.
  На вказаний відповідною фізичною особою номер мобільного телефону автоматично надходить код авторизації, після внесення якого в зазначену інформаційно-телекомунікаційну систему на Точці продажу відповідного Партнера Програми здійснюється синхронізація номеру Картки Учасника, виданої у відповідному пакеті Учасника, та номера такого пакета Учасника з номером мобільного телефону фізичної особи.
  Факт отримання набору інформації для Учасника Програми засвідчує надання фізичною особою добровільної згоди (дозволу) на обробку вказаних персональних даних на умовах, визначених цим пунктом, додатково може підтверджуватись повідомленням у межах процедури пререєстрації на Точці продажу відповідного Партнера такою фізичною особою коду авторизації, та фіксується у Базі персональних даних Учасників Програми шляхом синхронізації номера Картки Учасника, виданої у відповідному пакеті Учасника, та номера такого пакета Учасника з номером мобільного телефону фізичної особи.
  Якщо інше не передбачено цими Правилами, обробка персональних даних на підставі визначеної у цьому пункті згоди здійснюється до моменту проходження процедури реєстрації і внесення при заповненні Анкети Учасника Програми усієї обов’язкової інформації, вказаної у п. 3.1. цих Правил Програми.
  У разі неповідомлення коду авторизації, процедура пререєстрації скасовується, обробка персональних даних такої фізичної особи припиняється, а персональні дані знищуються (без наслідків для законності обробки, що здійснювалась до цього моменту).
  У разі ненадання згоди на обробку персональних даних на описаних умовах, видача набору інформації для Учасника Програми лояльності Fishka фізичній особі не здійснюється, оскільки в такому разі неможливим є проходження процедури пререєстрації.
  Шляхом надання у вказаному вище порядку згоди на обробку персональних даних фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства (перелічені у п. 3.а.1. цих Правил) надаються їй як суб’єктові персональних даних, а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти таку фізичну особу про здійснені ним дії з обробки її персональних даних відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
  Фізична особа може у будь-який момент відкликати надану згоду на обробку персональних даних, повідомивши про це Організатора через Гарячу лінію Програми або через надані Організатором електронні канали комунікацій, без наслідків для законності обробки, що ґрунтувалась на такій згоді до її відкликання. У випадку відкликання згоди на обробку персональних даних, з моменту повідомлення Організатора про відкликання згоди процедура пререєстрації скасовується, обробка персональних даних такої фізичної особи припиняється, а персональні дані знищуються.
  Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо відкликання згоди, відповідна фізична особа має право звертатись за телефоном Гарячої лінії Програми (0800505118).


  3.а.3. Умовою надання фізичній особі можливості отримати Віртуальну картку (п. 3.4.2. цих Правил)/ здійснити онлайн-реєстрацію картки, отриманої в пакеті Учасника (з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA») (п.3.4.1. цих Правил) є внесення в межах процедури верифікації в інформаційно-телекомунікаційну (автоматизовану) систему – Базу персональних даних Учасників Програми – та подальша обробка інформації про номер мобільного телефону такої фізичної особи.
  З метою проходження процедури верифікації для отримання Віртуальної картки/здійснення онлайн-реєстрації картки, отриманої в пакеті Учасника, згідно з цими Правилами, фізична особа надає добровільну згоду (дозвіл) Організатору Програми (володілець персональних даних) на обробку шляхом збирання, реєстрації, зберігання, поширення (розповсюдження, реалізації, передачі) Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) з використанням інформаційно-телекомунікаційної (автоматизованої) системи – Бази персональних даних Учасників Програми – та знищення її персональних даних (номеру мобільного телефону) згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та відповідно до цих Правил.
  Факт надання фізичною особою добровільної згоди (дозволу) на обробку визначених у цьому пункті персональних даних засвідчується натисненням фізичною особою після введення номеру мобільного телефону у процесі верифікації на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/, кнопки «Надіслати», а у процесі верифікації у мобільному Програмному додатку «FISHKA» – кнопки «Далі». Інформаційна система – База персональних даних Учасників Програми – не створює можливостей для обробки зазначених у цьому пункті персональних даних до моменту натиснення кнопки «Надіслати» або «Далі» відповідно.
  За умови виконання таких дій, на вказаний відповідною фізичною особою номер мобільного телефону автоматично надходить СМС-повідомлення з кодом авторизації. Після введення такого коду та натиснення кнопки «Далі» (на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/) або кнопки «Підтвердити» (у мобільному Програмному додатку «FISHKA») фізична особа переадресовується на сторінку з електронним формуляром Анкети.
  Обробка персональних даних на підставі зазначеної у цьому пункті згоди здійснюється до переадресації на сторінку з електронним формуляром Анкети, якщо на цьому етапі фізична особа не продовжить реєстрацію. У разі заповнення фізичною особою електронного формуляру Анкети та завершення процедури реєстрації, обробка номеру мобільного телефону фізичної особи продовжує здійснюватись на умовах, визначених п. 3.а.1. цих Правил.
  Незазначення коду авторизації прирівнюється до відкликання наданої у цьому пункті згоди, внаслідок чого обробка персональних даних фізичної особи припиняється (без наслідків для законності обробки, що здійснювалась до цього моменту згідно з цим пунктом на підставі проставленої шляхом натиснення кнопки «Надіслати» або «Далі» відповідно відмітки про надання згоди (дозволу)), а перехід на сторінку з електронним формуляром Анкети не здійснюється.
  У разі ненадання згоди на обробку персональних даних на описаних умовах, видача набору інформації для Учасника Програми лояльності Fishka фізичній особі не здійснюється, оскільки в такому разі неможливим є проходження процедури пререєстрації. Шляхом надання у вказаному вище порядку згоди на обробку персональних даних фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена і погоджується з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, підтверджує ознайомлення з правами, які згідно з положеннями чинного законодавства (перелічені у п. 3.а.1. цих Правил) надаються їй як суб’єктові персональних даних, а також погоджується з тим, що Організатор як володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти таку фізичну особу про здійснені ним дії з обробки її персональних даних відповідно до визначеної у цьому пункті мети їх обробки.
  Щодо усіх питань, пов’язаних із вказаною вище обробкою даних, у тому числі щодо відкликання згоди, відповідна фізична особа має право звертатись за телефоном Гарячої лінії Програми (0800505118).


4. Права та обов'язки Організатора
 • 4.1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора.


  4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови (Правила) Програми. У випадку закриття Програми всі Бали, нараховані Учасникові під час участі в Програмі, можуть бути використані ним протягом 2-х (двох) місяців після публікації повідомлення про закриття.


  4.3. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення Організатором двох і більше Рахунків, де збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім’я; 2) дата народження 3) регіон, де здійснювались останні покупки, Організатор вправі об’єднати Рахунки та Бали з Рахунків Учасника Програми. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за одним записом, а саме номер мобільного телефону, Організатор вправі заблокувати такі Рахунки до з’ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.


  4.4. Організатор має право відмовити у видачі картки Учасника, вилучити чи припинити дію карток Учасника, тимчасово заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника за таких обставин:
  а) використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає умовам Програми та Правилам;
  б) будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;
  в) відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
  г) відкликання фізичною особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
  д) надання фізичною особою недостовірних та/або неточних відомостей, що вказані в Анкеті;
  е) встановлення факту неактуальності відомостей, що вказані в Анкеті;
  є) нездійснення оплати Винагород грошовими коштами в національній валюті України у порядку, визначеному цими Правилами;
  ж) нездійснення оплати Учасником будь-яких придбань (замовлень) у Точці продажу.
  Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.


  4.5. Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.


  4.6. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та Винагороди, проте не несе відповідальності за те, що таке повідомлення не було доставлене, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.


  4.7. Нарахування Балів згідно з цими Правилами, відповідно до правил (умов) акцій (пропозицій) рамках Програми здійснює Організатор, у тому числі за замовленням Партнерів.

5. Права та обов’язки Учасника
 • 5.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.


  5.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний Рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.


  5.3. Учасник надає Організаторові або Партнеру Програми від імені Організатора право повідомляти йому поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру з метою його винагородження згідно з Правилами Програми.


  5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за переліченими вище комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.


  5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

6. Нарахування балів
 • 6.1. Якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми, щоразу для нарахування Балів при здійсненні покупки товарів (послуг) в Точці продажу Партнера Учасник повинен пред'являти Ідентифікатор лояльності Програми (вводити Ідентифікатор лояльності) до закриття трансакції; нараховані за покупки товарів (послуг) Бали реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.


  6.2. За загальним правилом, Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку товарів (послуг) готівковими коштами чи банківськими картками. Інформація про схеми нарахування розміщується в Точках продажу Партнерів, а також поширюється через інші канали комунікацій. Нарахування Балів може здійснюватись також у порядку, визначеному правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми. Правилами (умовами) проведення відповідної акції (пропозиції) можуть бути передбачені, зокрема, але не виключно, як Винагороди Акції, Винагороди Пропозиції електронні купони на Бали. Такі електронні купони автоматично налаштовуються у вигляді правила на картку Учасника Програми, яку було використано для участі у відповідній акції (пропозиції). Зазначене правило спрацьовує шляхом нарахування Балів на Рахунок Учасника, до якого прив’язана використана для участі у акції (пропозиції) картка. Такі електронні купони можуть бути використані лише при списанні Балів відповідно до цих Правил. Електронні купони не є товарами, роботами або послугами.


  6.3. Для нарахування Балів при здійсненні покупки в точках продажу, що не беруть участі у Програмі, при розрахунку Спеціальною платіжною карткою Банку-Партнера Ідентифікатор лояльності не використовується.


  6.4. Додаткові Бали нараховуються згідно з правилами (умовами) окремих акцій та пропозицій в рамках Програми.


  6.5. Партнери Програми можуть нараховувати Бали за різними схемами.


  6.6. Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів в жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грошима і не виконують функцій електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування Балів на Рахунок Учасника не має своєю передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми.


  6.7. Якщо інше не передбачено правилами (умовами) акцій (пропозицій) в рамках Програми, при купівлі товарів (послуг) здійснюється нарахування Балів на Рахунок Учасника у кількості, списання якої достатнє для отримання знижки відповідного розміру від існуючих цін при подальшому придбанні Винагород з пред’явленням прив’язаної до такого Рахунку Картки Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів, при розрахунку на касі Точок продажу Партнерів до закриття трансакції. Отримання такої знижки Учасником здійснюється у порядку, визначеному розділом 7 цих Правил.


  6.8. У разі бажання Учасника Програми повернути товар, у зв’язку з придбанням якого на Рахунок Учасника були нараховані Бали на умовах, визначених цими Правилами, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Партнером Програми, при цьому відповідна кількість раніше нарахованих у зв’язку із придбання такого товару Балів списується з Рахунку такого Учасника.


  6.9. Товарами/послугами, при купівлі яких здійснюється нарахування Балів, є усі товари/послуги з наявного на відповідній Точці продажу Партнера асортименту, крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, перелік яких визначається Організатором та/або Партнером за погодженням з Організатором. Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідній Точці продажу Партнера асортименту, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів, Учасник Програми може дізнатись на відповідному торговому об’єкті з числа Точок продажу Партнера та за телефоном Гарячої лінії Програми. Нарахування Балів здійснюється також у інших випадках, передбачених цими Правилами, а також правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) у рамках Програми.


  6.10. Організатор або Партнер (-ри) за узгодженням з Організатором, а під час проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми - також відповідно до цих Правил Партнер самостійно (без погодження з Організатором), визначають перелік товарів/послуг, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів (перелік таких товарів/послуг може змінюватись).


  6.11. Під час проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми Організатором та/або Партнером (- рами) за погодженням з Організатором та/або відповідно до цих Правил Партнером самостійно (без погодження з Організатором) визначається кількість Балів, які нараховуються на Рахунок Учасника у зв’язку з придбанням відповідних товарів/послуг.

7. Використання балів
 • 7.1. Відповідно до кількості нарахованих на рахунок Учасника Балів Організатор надає Учасникові право придбати (отримати) Винагороди за акційною ціною (зі знижкою від існуючих цін, яка надається у порядку, визначеному у цьому розділі та розділі 6 цих Правил).
  Отримання зазначеної вище знижки зареєстрованим Учасником Програми здійснюється шляхом списання Балів, виходячи із наступного співвідношення, встановленого Організатором Програми: списання зареєстрованим Учасником Програми 1 Балу надає йому право на отримання знижки на Винагороди у розмірі 0,10 грн. від існуючих цін при виконанні умов, зокрема, щодо мінімальної кількості Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку). Загальна кількість Балів, що може бути списаною у зв’язку з придбанням зареєстрованим Учасником Програми Винагороди, визначається зареєстрованим Учасником Програми самостійно, згідно з визначеним вище співвідношенням кількості списаних Балів до розміру знижки, право на отримання якої виникає у зв’язку з таким списанням, в межах наявної на його Рахунку кількості Балів, доступної для списання, однак у будь-якому випадку є кратною 1 Балу.
  Мінімальна кількість Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку) на відповідній Точці продажу Партнера визначається Організатором за погодженням з відповідним Партнером. Дізнатись таку мінімальну кількість Балів Учасник Програми може за телефоном Гарячої лінії Програми або на відповідній Точці продажу Партнера. При цьому ціна (вартість) відповідної Винагороди, яка підлягає оплаті зареєстрованим Учасником Програми готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні визначеної кількості Балів у зв’язку зі здійсненням такого придбання Винагороди, визначається автоматично у Програмі та не може бути меншою 0,10 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю відповідного товару/послуги в чеку, якщо інше не встановлено Партнером за погодженням з Організатором.


  7.2. Для отримання Винагороди (списання Балів) Учасник Програми повинен ввести Пін – код з метою авторизації такого Учасника Програми. Якщо відповідним Партнером на Точці продажу Партнера встановлено знижки від існуючих цін на товари/послуги, які є Винагородами, то ціна (вартість) відповідної Винагороди, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні відповідної кількості Балів, визначається з урахуванням такої знижки і не може бути меншою 0,10 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю відповідного товару/послуги в чеку, якщо інше не встановлено Партнером за погодженням з Організатором.
  Винагородами, у зв’язку з придбанням яких може бути здійснене списання Балів на умовах цих Правил, є усі товари/послуги з наявного на відповідній Точці продажу Партнера асортименту, у тому числі попередньо замовлені з використанням сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/, або мобільного Програмного додатку «FISHKA», крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених Організатором та/або Партнером за погодженням з Організатором. Детально про перелік товарів/послуг з числа наявного на відповідній Точці продажу Партнера асортименту, які не можуть бути Винагородами, Учасник Програми може дізнатись на відповідній Точці продажу Партнера та за телефоном Гарячої лінії Програми.


  7.3. Організатор або Партнер за узгодженням з Організатором визначає перелік Винагород, спосіб їх придбання та отримання. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися. Під час проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми Організатор/ Партнер (-ри) за погодженням з Організатором/ відповідно до цих Правил Партнер самостійно (без погодження з Організатором) визначають кількість Балів, які списуються з Рахунку Учасника у зв’язку з придбанням (отриманням) Винагород.


  7.4. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд, а Організатор - забезпечити наявність цієї Винагороди, якщо інше не передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.


  7.5. Видача Винагороди здійснюється за умови пред'явлення Картки Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів, якщо інше не передбачено правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми. Відповідна кількість Балів буде списана з Рахунку Учасника.


  7.6. В межах реалізації окремих акцій (пропозицій) може бути передбачена можливість здійснювати списання Балів згідно з умовами (правилами) таких акцій (пропозицій) не у зв’язку з придбанням (отриманням) Винагород.


  7.7. Зареєстрований Учасник Програми має право здійснити переказ Балів у Програмі, тобто їх передачу одним зареєстрованим Учасником Програми іншому з використанням функціоналу мобільного Програмного додатку «FISHKA» і зазначенням номеру мобільного телефону відповідного зареєстрованого Учасника Програми, якому така передача здійснюється. Мінімальна кількість Балів, яка може бути переказана, становить кількість, списання якої достатнє для отримання при купівлі Винагород Програми знижки у розмірі 10 (десять) гривень від ціни (вартості) Винагороди Програми (Винагород Програми). При переказі Балів списується на 1 % більше Балів, ніж кількість Балів, яку зареєстрований Учасник Програми передає з використанням функціоналу мобільного Програмного додатку «FISHKA» іншому зареєстрованому Учаснику Програми.
  Переказані Бали можуть бути використані зареєстрованим Учасником Програми, якому такий переказ здійснений, лише у порядку, визначеному цими Правилами, і не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові коштами у готівковій/безготівковій формі.


  7.8. Зареєстрований Учасник Програми має право здійснювати списання нарахованих Балів після спливу визначеного терміну з моменту їх нарахування. Строк, зі спливом якого зареєстрований Учасник Програми має право використати (списати) нараховані на відповідній Точці продажу Бали, можна дізнатись на сайті https://myfishka.com/.


  7.9. Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу. Учасники Програми не мають права використовувати Бали для розрахунку за товари/послуги, а також вимагати обміну Балів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.


  7.10. Нараховані Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові Програми коштами в готівковій/безготівковій формі.


  7.11. Організатор не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.


  7.12. Бали, не використані Учасником для отримання Винагороди (або на умовах окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми, не переказані згідно з цими Правилами) протягом 2 (двох) років з моменту їх нарахування на Рахунок, будуть вважатися протермінованими і списуються з рахунку Учасника, якщо протягом останнього місяця такого 2-річного строку Учасник не вчиняв жодної активності у Програмі. Інше може бути передбачено правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.


  7.13. У випадку, якщо відбулося не авторизоване Учасником списання Балів, Учасник зобов’язаний повідомити про це Організатора шляхом звернення на Гарячу лінію Програми:

  7.13.1. протягом 14 календарних днів з моменту такого списання Балів, за умови, що Ідентифікатор лояльності Учасника не був втрачений і

  7.13.2. протягом 24 годин з моменту власної останньої трансакції з використанням Ідентифікатора лояльності, якщо Ідентифікатор лояльності Учасника втрачено.
  Організатор не може гарантувати повернення на рахунок Учасника списаних без відома Учасника Балів.


  7.14. У випадку бажання Учасника Програми повернути товар, у зв’язку з придбанням якого з Рахунку Учасника були списані Бали на умовах, визначених цими Правилами, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Партнером Програми, при цьому відповідна кількість Балів зараховується на Рахунок такого Учасника.


  7.15. Якщо відповідним Партнером Програми на Точці продажу Партнера реалізована така технічна можливість, списання Балів може здійснюватись із використання зареєстрованого в Програмі номеру мобільного телефона Учасника.


  7.16. Під використовуваними у рекламних матеріалах, правилах (умовах) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми поняттями «x грн/л балами на картку Fishka», «x гривень балами», «знижка у балах», «x % від вартості покупки балами на картку Fishka» та похідними від них мається на увазі така кількість Балів, яка при купівлі Винагороди Програми, Винагороди Акції, Винагороди Пропозиції (Винагород Програми, Винагород Акції, Винагород Пропозиції) надає право на знижку «х гривень» від ціни (вартості) такої Винагороди (таких Винагород).

8. Спеціальна платіжна картка
 • 8.1. Спеціальна платіжна картка, або ко-бренд картка, емітується Банком-Партнером Програми і є власністю Банку. Банк видає і обслуговує ко-бренд картку відповідно до Договору, укладеного з Учасником, згідно з тарифами і правилами обслуговування платіжних карток Банку.


  8.2. За розрахунок платіжною ко-бренд карткою у Програмі нараховуються Бали. Схема нарахування Балів залежить від місця покупки, типу картки (дебетна, кредитна, бізнес) та наявності банківського терміналу Банку-Партнера.


  8.3. При розрахунку за покупку ко-бренд карткою на торгових об’єктах з числа Точок продажу Партнера через банківський термінал Банку-Партнера Програми зі скануванням Ідентифікатора лояльності здійснюється нарахування Балів від Партнера і за оплату ко-бренд карткою.


  8.4. Якщо покупка здійснена у торговій точці, що не бере участі у Програмі, в т.ч. за кордоном, при розрахунку ко-бренд карткою Бали нараховуються тільки за оплату ко-бренд карткою. Сканування Ідентифікатора лояльності на таких торгових точках не є технічно можливим.


  8.5. При розрахунку за покупку на торгових об’єктах з числа Точок продажу Партнера Програми через термінал іншого, ніж Банк-Партнер Програми банку, зі скануванням Ідентифікатора лояльності нарахування Балів здійснюється від Партнера та за оплату ко-бренд карткою.


  8.6. При розрахунку ко-бренд карткою з використанням мережі Інтернет на Інтернет-сайтах та у мобільних додатках Партнерів з числа Точок продажу Партнерів, нарахування Балів здійснюється від Партнера та за оплату ко-бренд карткою, якщо Учасник Програми ввів Ідентифікатор лояльності при такому розрахунку. При розрахунку з використанням мережі Інтернет на Інтернет-сайтах та у мобільних додатках, які не є Точками продажу Партнерів, нарахування Балів здійснюється лише за оплату ко-бренд карткою.


  8.7. Схеми нарахування Балів при розрахунку платіжною карткою Банку з Ідентифікатором лояльності можна дізнатись за посиланням https://myfishka.com/partner/005.


  8.8. При здійсненні операцій ко-бренд карткою за допомогою системи «Райффайзен он-лайн», кіосків самообслуговування і в банкоматах, сервіс Оплата послуг онлайн на сайті www.aval.ua, Бали не нараховуються.


  8.9. Якщо на банківському рахунку відсутні кошти для оплати покупки, та Учасник Програми здійснює оплату готівковими коштами, або, хоча на банківському рахунку наявні кошти, однак Учасник Програми здійснює оплату покупки готівковими коштами, Ідентифікатор лояльності на ко-бренд картці може бути використаний для реєстрації покупки на Точці продажу Партнера. При цьому Бали від Партнера будуть нараховані тільки за придбання товарів, послуг, без нарахування Балів за здійснення оплати ко-бренд карткою.


  8.10. 8.10. З питань отримання ко-бренд картки та її обслуговування Учаснику Програми необхідно звертатися на сайт або до Інформаційного центру Банку-Партнера.

9. Правила здійснення покупок через сервіс Fishka Online
 • 9.1. Для нарахування Балів при здійсненні покупок в мережі Інтернет Учаснику Програми необхідно здійснити перехід на сайт Інтернет-магазину з розділу Fishka Online сайту, розміщеного за посиланням https://myfishka.com/. Бали за покупки нараховуються на рахунок Учасника Програми протягом 60 днів після підтвердження Інтернет-магазином здійснення оплати і отримання замовлення Учасником Програми, якщо інше не передбачено правилами (умовами) окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми.


  9.2. При цьому Учасник Програми повинен переконатись, що програма Adblock або інший вид блокування реклами у його браузері відключені (оскільки вони можуть блокувати передачу даних з Fishka Online в Інтернет-магазин і, як наслідок, не дозволяють нарахувати Бали за здійснені покупки), а також при оформленні замовлення не відкривати інші сайти, які містять рекламні банери.


  9.3. Формувати кошик Учасник Програми повинен після запуску Fishka Online на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/. Після обрання потрібного Інтернет-магазину необхідно ввести номер Картки Учасника. До початку формування замовлення кошик повинен бути порожнім. На товари, які були додані в кошик до введення номеру Картки Учасника, Бали не нараховуються. Бали нараховуються лише у випадку, якщо покупка буде оформлена одразу після переходу в Інтернет-магазин через розділ Fishka Online на сайті, розміщеному за посиланням https://myfishka.com/.


  9.4. Оформлення замовлення слід зробити протягом однієї браузерної сесії.
  Формуючи замовлення, Учасник Програми повинен не здійснювати переходу на інші сайти і не закривати сторінку магазину у своєму браузері.


  9.5. Потрібно видаляти cookies в налаштуваннях браузера Учасника Програми, попередньо закривши в ньому всі вкладки, а тоді переходити на Fishka Online і здійснювати покупки. При нездійсненні видалення cookies Організатор не несе відповідальності у випадку блокування передачі даних з Fishka Online в Інтернет-магазин і, як наслідок, неможливості нарахувати Бали за здійснені покупки.


  9.6. Бали будуть нараховані впродовж 90 днів з моменту отримання замовлення. Якщо ви бронювали помешкання, бали будуть нараховані протягом 90 днів з моменту виселення.

  Якщо пройшло більше зазначеного терміну, а бали не нараховані - напишіть на hello@myfishka.com та надайте:

  • № картки Fishka

  • дату покупки

  • номер замовлення

  • суму замовлення

  • копію чеку про оплату та отримання замовлення та скрін мейлу про підтвердження замовлення від інтернет-магазину.


  Ваше звернення не буде розглядатись, якщо пройшло більше ніж 150 днів від дати замовлення, або більше ніж 150 днів від дати виселення з помешкання.

10. Інші умови
 • 10.1. Організатор не несе відповідальності за якість товарів та послуг, які реалізуються (продаються, надаються, виконуються) Партнерами Програми.


  10.2. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та пред'явити чек, що підтверджує придбання відповідного товару (послуги). Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.


  10.3. Програма є довготерміновою.


  10.4. В рамках Програми можуть проводитись акції (пропозиції), правила (умови) яких визначаються Організатором та/або Партнером (-рами) за погодженням з Організатором, та/або Партнером самостійно (без погодження з Організатором). Визначення Партнером правил (умов) акцій (пропозицій) в рамках Програми самостійно (без погодження з Організатором) можливе лише у випадку, якщо умовами укладеного між Організатором та відповідним Партнером договору передбачене право Партнера бути організатором акцій (пропозицій) в рамках Програми (залучати інших Партнерів до акцій (пропозицій) в рамках Програми, тощо) та самостійно (без погодження з Організатором) визначати правила (умови) акцій (пропозицій) в рамках Програми. У випадку, якщо Партнер як організатор акції (пропозиції) згідно з відповідним договором самостійно (без погодження з Організатором) визначив правила (умови) проведення акції (пропозиції) (або здійснив таке визначення правил (умов) з порушенням цього пункту) і при визначенні правил (умов) відповідної акції (пропозиції), її організації, проведенні було порушено вимоги, встановлені чинним законодавством України, такий Партнер самостійно і за власний рахунок несе відповідальність у зв’язку з такими порушеннями та відшкодовує Організатору усі збитки, завдані останньому внаслідок таких порушень.


  10.5. Правилами (умовами) проведення окремих акцій (пропозицій) в рамках Програми можуть бути передбачені винятки з цих Правил.

Деталі акційних комунікацій
 • Місце дії пропозиції: діючі точки продажу партнерів Програми лояльності «ФІШКА» (далі – ПЛ «ФІШКА») по всій території України, крім АР Крим. Актуальний перелік партнерів ПЛ «ФІШКА» - за посиланням myfishka.com/partners
  Період дії акційної пропозиції: з 01 вересня 2017р. на постійній основі.

  У рамках пропозиції здійснюється нарахування на рахунок учасника, який є клієнтом (покупцем) (далі також – Клієнт (Покупець)), у Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Рахунок) при виконанні умов пропозиції у місці її дії балів у Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Бали) у кількості, списання якої достатнє для отримання знижки у розмірі, встановленому організатором Програми лояльності «ФІШКА» (далі також – ПЛ «ФІШКА»), від існуючих цін при здійсненні наступного придбання визначених товарів та послуг з пред’явленням картки учасника Програми лояльності «ФІШКА», з якої дозволено здійснювати списання Балів, прив’язаної до Рахунку, при розрахунку на касі точок продажу у місці дії пропозиції з числа точок продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners, до закриття трансакції (далі – Винагорода Пропозиції). Отримання такої знижки здійснюється шляхом списання Балів, виходячи із наступного співвідношення, встановленого організатором Програми лояльності «ФІШКА» : списання Клієнтом (Покупцем) 1 Бала надає йому право на отримання знижки на визначені товари/послуги у розмірі 0,01 грн. від існуючих цін при виконанні умов пропозиції, зокрема, щодо мінімальної кількості Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку). Загальна кількість Балів, що може бути списаною у зв’язку з придбанням Клієнтом (Покупцем) відповідного товару/послуги, визначається Клієнтом (Покупцем) самостійно згідно з визначеним вище співвідношенням кількості списаних Балів до розміру знижки, право на отримання якої виникає у зв’язку з таким списанням, в межах наявної на його Рахунку кількості Балів, доступної для списання, однак у будь-якому випадку є кратною 1 Балу. Мінімальна кількість Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку) на касі точки продажу у місці дії пропозиції з числа точок продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners, визначається організатором Програми лояльності «ФІШКА» за погодженням з відповідним партнером Програми лояльності «ФІШКА». Дізнатись таку мінімальну кількість Балів Клієнт (Покупець) може за телефоном гарячої лінії Програми лояльності «ФІШКА» 0 800 505 118 або на відповідній точці продажу у місці дії пропозиції. При цьому ціна (вартість) відповідного товару/послуги, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні визначеної кількості Балів у зв’язку зі здійсненням такого придбання товару/послуги на умовах пропозиції, визначається автоматично у ПЛ «ФІШКА» та не може бути меншою 0,01 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю товару/послуги в чеку.

  Під використовуваними у рекламних матеріалах, які містять посилання на цю сторінку, поняттями «x грн/л балами на картку Fishka», «x гривень балами», «знижка у балах», «x % від вартості покупки балами на картку Fishka» та похідними від них мається на увазі описаний вище механізм нарахування Балів на Рахунок у кількості, списання якої достатнє для отримання відповідної знижки у визначеному на цій сторінці порядку. Якщо у період дії пропозиції відповідним партнером ПЛ «ФІШКА» у місці дії пропозиції на точках продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners, встановлено знижки від існуючих цін на визначені товари/послуги, то ціна (вартість) відповідного товару/послуги, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні відповідної кількості Балів, визначається з урахуванням такої знижки і не може бути меншою 0,01 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю товару/послуги в чеку.

  Пропозиція діє для усіх зареєстрованих учасників Програми лояльності «ФІШКА» (далі – Клієнти (Покупці)), які протягом періоду дії пропозиції здійснюють купівлю визначених товарів/послуг з пред’явленням будь-якої картки учасника Програми лояльності «ФІШКА» (для здійснення нарахування Балів на умовах Винагороди Пропозиції) і картки ПЛ «ФІШКА», з якої дозволено здійснювати списання Балів (для здійснення списання Балів на умовах Винагороди Пропозиції) при розрахунку на касі відповідної визначеної вище точки продажу до закриття трансакції.

  У випадку бажання Клієнта (Покупця) повернути товар, у зв’язку з придбанням якого на Рахунок були нараховані Бали на умовах пропозиції, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених партнером ПЛ «ФІШКА» на відповідній визначеній вище точці продажу, при цьому відповідна кількість Балів списується з Рахунку такого Клієнта (Покупця).

  У випадку бажання Клієнта (Покупця) повернути товар, у зв’язку з придбанням якого з Рахунку були списані Бали на умовах пропозиції, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених партнером ПЛ «ФІШКА» на відповідній визначеній вище точці продажу, при цьому відповідна кількість Балів нараховується на Рахунок такого Клієнта (Покупця).

  Клієнт (Покупець) має право використати (списати) нараховані на АЗК «ОККО» у місці дії пропозиції Бали для придбання товарів/послуг на умовах Винагороди Пропозиції через 24 години після нарахування таких Балів, а Бали, нараховані на інших точках продажу партнерів ПЛ «ФІШКА» у місці дії пропозиції, – через 14 (чотирнадцять) календарних днів, не рахуючи дня нарахування таких Балів.

  Товарами/послугами пропозиції, при купівлі яких здійснюється нарахування Балів згідно з умовами пропозиції, є усі товари/послуги з наявного на відповідній точці продажу у місці дії пропозиції асортименту, крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених організатором Програми лояльності «ФІШКА» та/або партнером ПЛ «ФІШКА» за погодженням з організатором Програми лояльності «ФІШКА». Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідній точці продажу асортименту, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів, Учасник Програми може дізнатись на відповідній точці продажу у місці дії пропозиції.

  Товарами/послугами пропозиції, при купівлі яких здійснюється списання Балів згідно з умовами пропозиції, є усі товари/послуги з наявного на відповідній точці продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners у місці дії пропозиції асортименту, у тому числі попередньо замовлені з використанням сайту https://myfishka.com/ або мобільного Програмного додатку «ФІШКА», крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених організатором Програми лояльності «ФІШКА» та/або партнером ПЛ «ФІШКА» за погодженням з організатором Програми лояльності «ФІШКА». Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідній точці продажу асортименту, при купівлі яких не може здійснюватись списання Балів на відповідній точці продажу, Клієнт (Покупець) може дізнатись на відповідній точці продажу партнерів ПЛ «ФІШКА», вказаних за посиланням https://myfishka.com/partners, у місці дії пропозиції.

  *У рамках проведення конкретних акцій (пропозицій), які містять посилання на інформацію, викладену на цій сторінці, можуть встановлюватись спеціальні умови (правила), що містять уточнення, зокрема, але не виключно, щодо періоду дії таких акцій (пропозицій), місця їхньої дії, переліку товарів/послуг, у зв’язку з придбанням яких здійснюється нарахування Балів, кількості Балів, яка нараховується.

м'я буде змінено протягом 3 днів
після перевірки модератором.