0 800 505 118

Правила участі

1. Основні поняття та терміни

1.1. «Організатор» Програми - товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми, та його уповноважені представники. Назва та адреса Організатора: ПАТ «Концерн Галнафтогаз» 79056, м. Львів, вул. Пластова, 1.

1.2. «Програма» - комплекс взаємовідносин, в результаті яких Учасник має право отримати винагороди на відповідних умовах.

1.3. «Учасник» Програми - особа, суб'єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, і чия участь підтверджена Організатором.

1.4. «Партнер» Програми - підприємство, організація чи банківська установа (Банк), яка відповідно до умов Програми нараховує бали за здійснені покупки товарів чи послуг та/або надає можливість Учасникам отримати винагороди.

1.5. «Ідентифікатор лояльності» - унікальний номер, який представлений у вигляді цифр, штрих-коду чи записаний на магнітну стрічку та нанесений на пластиковий носій/картку, що видається Учасникові Програми Організатором чи від його імені на визначених умовах. Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації особи як Учасника Програми з метою визначення його права на отримання винагород.

1.6. «Основна картка» – пластиковий носій з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який використовується для накопичення балів та отримання винагород.

1.7. «Додаткова картка» чи «картка-брелок» – пластиковий носій з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який використовується для накопичення балів.

1.8. «Спеціальна платіжна картка» - платіжний засіб у вигляді пластикової картки, яка емітується Банком-Партнером, на яку нанесено Ідентифікатор лояльності з метою накопичення балів та отримання винагород.

1.9. «Бал» -  облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно до схем нарахування (п.6.2), встановлених Організатором та/або Партнером Програми, і яка списується при отриманні Учасником винагороди.

1.10. «Винагорода» означає товар (послугу, привілей, іншу вигоду), визначений Організатором та/або Партнером. Отримання винагороди в рамках Програми означає придбання (купівля) Учасником відповідної винагороди - товарів (послуг, привілеїв, інших вигод) за акційною ціною відповідно до умов та Правил Програми та оплатою таких винагород грошовими коштами в національній валюті України.

1.11. «Рахунок» - сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про трансакції нарахування та списання балів Учасника.

1.12. «Анкета» - формуляр, окремий документ, частина документу або електронний формуляр, що пропонується для заповнення особі Організатором чи його представником (в тому числі з використанням веб-сторінки Програми), в результаті заповнення та надсилання якого особа дає свою згоду на участь в Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати і обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до діючого законодавства про захист персональних даних. Заповнена особою та отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації особи Учасником Програми (підтвердження участі в Програмі).

2. Участь

2.1. Учасниками Програми можуть бути особи, які досягли віку 18 років і постійно проживають на території України.

2.2. При вступі до Програми кожен Учасник отримує Ідентифікатори лояльності у пакеті, що містить одну основну картку та додаткові картки-брелоки. Пакет Учасника можна отримати в точках продажу Партнера на умовах, визначених Організатором та Партнером. Вступ до Програми є безкоштовним.
Видача та користування спеціальною платіжною карткою з Ідентифікатором лояльності, регламентується п.8. даних Правил.

2.3. Разом з Ідентифікатором лояльності Учасник отримує ПІН-код авторизованого доступу до персональної веб-сторінки Програми. Організатор на свій розсуд має право в будь-який момент запровадити використання ПІН-коду для авторизації Учасника при отриманні винагороди.

2.4. Про умови Програми можна дізнатися в точках продажу, з веб-сторінки чи за телефоном гарячої лінії Програми.

2.5. Ідентифікатор лояльності обслуговується в точках продажу, що беруть участь у Програмі. Їх перелік може змінюватися. Використання спеціальної платіжної картки з Ідентифікатором лояльності в точках продажу, що не беруть участі в Програмі, регламентовано п.8 даних Правил.

2.6. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, які не передбачені умовами Програми.

2.7. Програма розрахована суто для особистого користування осіб. Бали, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть передаватися, продаватися, перераховуватися, використовуватися як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужуватися Учасниками на користь третіх осіб чи використовуватися іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому даними Правилами Програми.

2.8. Датою початку участі в Програмі є дата першої трансакції з використанням Ідентифікатора лояльності.

2.9. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми.

2.10. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, а також для його розблокування Учаснику необхідно звернутися до Організатора за телефоном гарячої лінії.

2.11. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований чи відновлений тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі Програми Організатора.

2.12. При втраті Учаснику присвоюється та видається новий Ідентифікатор лояльності на пластиковому носієві, за яким збережено баланс рахунку Ідентифікатору лояльності на момент його блокування. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на рахунку Ідентифікатора лояльності до моменту його блокування.

2.13. За бажанням Учасників кілька рахунків з різними Ідентифікаторами лояльності можуть бути об’єднані в один, або один рахунок може бути розділений між кількома Учасниками Програми.

2.14. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунку в Програмі. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких співпадають зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім’я, по батькові; 2) номер мобільного телефону, Організатор Програми в праві об’єднати Рахунки та бали з Рахунків Учасника Програми. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких співпадають зареєстровані персональні дані Учасників Програми за одним записом, а саме номер мобільного телефону, Організатор Програми в праві заблокувати такі Рахунки до вияснення достовірності наданих Учасником персональних даних.

3. Анкета та персональні дані Учасника

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов'язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Балів згідно з правилами Програми.

3.2. Заповнена та підписана особою Анкета або надісланий особою електронний формуляр Анкети засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних особи, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації особи як Учасника Програми «Фішка», у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана особою Анкета засвідчує також її згоду з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи - Бази персональних даних учасників Програми лояльності «Фішка», а також підтверджує ознайомлення особи з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних.
Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей.

3.3. Анкета не приймається, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають вимогам. Анкета не приймається і дані анкети не вносяться в інформаційну систему Програми також у випадку, коли зазначені у ній персональні дані співпадають з даними, внесеними в інформаційну систему Програми на підставі іншої анкети як мінімум за одномим записом одночасно, а саме за номером мобільного телефону Учасника програми.

3.4. Термін внесення даних наданої Організатору друкованої Анкети до інформаційної системи Програми становить 21 день від дати подання Анкети Учасником Організаторові Програми. У випадку подання Організатору Анкети у формі електронного формуляру, дані вносяться протягом 24 годин з моменту їх відправлення засобами Інтернет зв’язку (веб-сторінки Програми).

3.5. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах, а також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

4. Права та обов’язки Організатора Програми

4.1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора Програми.

4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Програми. У випадку закриття Програми всі бали, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 2-х (двох) місяців після публікації повідомлення про закриття.

4.3. Організатор має право відмовити у видачі основної і/чи додаткової картки, вилучити чи припинити їх дію або припинити використання клієнтом балів за таких обставин:

  • використання чи спроба використання карток у спосіб, який не відповідає умовам та Правилам;
  • будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі;
  • відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
  • відкликання особою своєї згоди на обробку її персональних даних; 
  • надання особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті.
Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

4.4.
Організатор зобов'язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та даних Правил.

4.5. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та винагороди, проте не несе відповідальності за недоставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

5. Права та обов’язки Учасника

5.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

5.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.

5.3. Учасник надає Організаторові, або Партнеру Програми від імені Організатора, право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS.

5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.

5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

6. Нарахування балів

6.1. Для нарахування балів при здійсненні покупки товарів (робіт, послуг, тощо) в точці продажу Партнера, Учасник повинен пред'являти Ідентифікатор лояльності Програми кожного разу до закриття трансакції на касі. Нараховані за покупки товарів (робіт, послуг, тощо) бали реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.

6.2.Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку товарів (робіт, послуг, тощо) готівковими коштами чи банківськими картками. Інформація про схеми нарахування розміщується в точках продажу, а також поширюється через інші канали комунікацій.

6.3. Для нарахування балів при здійсненні покупки в точках продажу, що не беруть участі у Програмі, при розрахунку спеціальною платіжною карткою Банку-Партнера Ідентифікатор лояльності не використовується.

6.4. Додаткові бали нараховуються під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій від Програми та Партнерів Програми.

6.5. У випадку повернення Учасником придбаного раніше товару нараховані за покупку цього товару бали списуються.

6.6. Партнери Програми можуть нараховувати бали за різними схемами.

6.7. Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів в жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грошима і не виконують функцій електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування балів на Рахунок Учасника не має своєю передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми.

7. Використання балів

7.1. Відповідно до кількості нарахованих на рахунок Учасника балів Організатор надає Учасникові право придбати (отримати) винагороди за спеціальними умовами, а також брати участь у акціях та пропозиціях від Партнерів Програми. Під придбанням винагороди мається на увазі купівля товару (роботи, послуги, тощо) за акційною ціною, що встановлена Організатором чи Партнерами Програми, не меншою від 0,01 грн., в т. ч. ПДВ.

7.2. Організатор Програми визначає перелік винагород, спосіб їх придбання та отримання, а також кількість балів, які підлягають списанню з рахунка Учасника по факту придбання (отримання) винагород. Кількість та асортимент винагород може змінюватися.

7.3. Учасник має право вибрати винагороду на власний розсуд, а Організатор забезпечити наявність цієї винагороди.

7.4.Учасник Програми лояльності має право на придбання винагород у торгових точках Партнерів зі списанням нарахованих балів після закінчення визначеного Організатором та Партнером терміну з моменту їх нарахування.

7.5. Видача винагороди здійснюється за умови пред'явлення основної картки або спеціальної платіжної картки Банку з Ідентифікатором лояльності Учасника Програми. Відповідна кількість балів буде списана з рахунку Учасника.

7.6. Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінного паперу. Учасники Програми не мають права використовувати бали для розрахунку за товари, переказувати бали іншим Учасникам Програми, а також вимагати обміну балів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.

7.7. Нараховані бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.

7.8. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов'язань, пов'язаних з участю в Програмі.

7.9. Бали, невикористані Учасником для отримання винагороди протягом 2 (двох) років з моменту їх нарахування на рахунок, будуть вважатися протермінованими і списуються з рахунку Учасника. Такі бали можуть бути збережені, якщо користуватись картокою хоча б один раз в місцять.

8. Платіжна картка Банку з Ідентифікатором лояльності

8.1. Спеціальна платіжна картка з Ідентифікатором лояльності або ко-бренд картка емітується Банком-Партнером Програми і є власністю Банку. Банк видає і обслуговує ко-бренд картку відповідно до Договору, укладеного з Учасником, згідно з тарифами і правилами обслуговування платіжних карток Банку.

8.2. За розрахунок платіжною ко-бренд карткою Банк-Партнер Програми нараховує бали. Схема нарахування балів залежить від місця покупки та наявності банківського термінала Банку.

8.3. При розрахунку за покупку ко-бренд карткою в точці продажу Партнера через банківський термінал Банку-Партнера Програми здійснюється нарахування балів від Партнера та від Банку.

8.4. Якщо покупка здійснена у торговій точці, що не бере участі у Програмі, в т.ч. закордоном, при розрахунку ко-бренд карткою бали нараховуються тільки від Банку. При цьому зарахування балів від Банку здійснюється протягом 10 днів.

8.5. При розрахунку за покупку у точці продажу Партнера Програми через термінал іншого банку, ніж Банк-Партнер Програми, нарахування балів здійснюється від Партнера та від Банку, при цьому зарахування балів від Банку здійснюється протягом 10 днів.

8.6. Якщо на банківському рахунку відсутні кошти для оплати покупки, Ідентифікатор лояльності на ко-бренд картці може бути використаний для реєстрації покупки на точці продажу, що бере участь у Програмі. При цьому бали будуть нараховані тільки від Партнера.

8.7. З питань отримання ко-бренд картки та її обслуговування Учаснику Програми необхідно звертатися на сайт або до Інформаційного центру Банку-Партнера.

9. Інші умови

9.1. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів та послуг, які надаються Партнерами Програми.

9.2. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та пред'явити чек. Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

9.3. Програма є довготерміновою.

УМОВИ НАДАННЯ ОСОБОЮ ЗГОДИ НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Володілець персональних даних:
ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Україна, 79015, м. Львів, вул.. Пластова, 1.

Форма надання згоди:
Анкета, що подається Володільцю персональних даних з використанням веб-сторінки Програми.

База персональних даних:
База персональних даних учасників програми лояльності «Фішка».

Категорії персональних даних, які обробляються:
Прізвище, ім’я, по батькові, вік (дата народження), стать, сімейний стан, місце реєстрації (місце проживання); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, зображення на фото-, відеоплівці та інших носіях, інформація про автомобіль, що є в користуванні та інші відомості про особу, що відображені в Анкеті чи надаються особою добровільно. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду.

Мета обробки персональних даних:
Персоніфікація особи як Учасника Програми «Фішка», у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру.

Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:
Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо. В тому числі передача (поширення) персональних даних Партнерам Програми, розпорядникам персональних даних, третім особам, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, яких визначає Виконавець самостійно, з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Учасник погоджується з тим, що Володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника відповідно до мети та цілей їх обробки. Персональні дані можуть оброблятись у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомлення про права суб’єкта персональних даних:
Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, особа, тим самим, підтверджує обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи - Бази персональних даних учасників Програми лояльності «Фішка», а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб'єктові персональних даних.
Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Володільця персональних даних про зміни, що стосуються наданих відомостей.

Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних:
Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Володільцю персональних даних на невизначений строк, а саме на період (строк) дії Програми лояльності «Фішка», учасником якої стає особа.

Застереження:
Не надання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах, чи відкликання особою наданої нею згоди, унеможливлює її реєстрацію та подальшу участь в Програмі лояльності «Фішка».
 
 
Натисніть "Подобається",
щоб слідкувати за новинами Fishka на Facebook
Дякую, я уже з Вами!